Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

РЕЖИМИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

МЕТОДИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСЛАЦИЯ

РЕТРАНСЛАЦИЯ

МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ

РАДИО-РЕЛЕЕН КАНАЛ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

Радио-релеен канал (miсrowave radio)

Използва се за предаване на данни в диапазона на свръхвисоките честоти.

 

Радио-релейният канал включва голямо число логически канали, по които се предава текст, реч, изображения, включително и телевизия.

 

Характеристики на радио-релеен канал

  • Работни на честоти 2; 7; 13; 15; 18; 23; 38 ГГц

  • Честотна лента 3,5-28 Мгц

  • Отнасят се към класа на широколентовите канали.

  • Разстояние - до 50 -70 км.

  • Тип на сигнала - основно цифров.

 

 

Физическият канал се реализира чрез  верига ретранслатори, установявани на високи места, с насочени антени, на разстояние 50-70 км., така че да съществува пряка видимост между тях. При увеличаване на честотата устройствата и антените стават по-компактни и по евтини.

 

Надежност на радио-релеен канал

За осигуряване надеждността на предаване на данни се приемат специални мерки:

  • Шумоустойчиво кодиране

  • Техники за възстановяване на носещите честоти в условията на силни шумове.

  • Паралелно предаване на сигналите.