Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

 

Комутация на канали (circuit switching)

Организират се последователно свързани комуникационни канали, съединяващи двойка терминални или административни системи.

 

Комутацията се осъществява от всички ретранслационни системи на 1- физическо ниво. В резултат се получава единен физически канал преминаващ през цялата комуникационна мрежа.

                Предимства  на комутацията на канали

 • Ниска стойност на използваните за целта възли

 • Всички предавани по време на сеанса блокове данни се доставят до абоната с еднаква задръжка във времето.

 • Безпроблемно предаване по комуникационната мрежа на говор.

                     Недостатъци на комутацията на канали

 • Слабо натоварване на каналите.

 • Относително продължително време на създаване последователността на каналите.

 

Аналогова комутацията на канали

Аналоговата комутационна техника използва за комутиране на телефонните линии така нареченото "пространствено комутационно поле".

Аналогова комутацията на канали

Цифрова  комутацията на канали

        Цифрова комутацията на канали

 • Кодер - преобразува аналоговия сигнал в цифров (последователност от битове предавани със скорост 64Kbps.

 • Декодер - преобразува цифровия сигнал в аналогов.

 • Мултиплексор по време - уплътнява множество канали в един, като им предоставя кванти от време.

 • Комутатор на каналите - с помощта на междинно запаметяване на "пакетите от данни" се осъществява връзката между двата крайни абоната.

Смесена  комутация на канали (mixed switching)

Комплексни транспортни услуги, осигуряващи комутация на канали и комутация на пакети.

 

Смесената комутация, наричана още хибридна използва възли за смесена комутация. Тя се прилага в ISDN мрежите.

 

При смесената комутация наличните логически канали се заделят приоритетно за осъществяване на връзка чрез комутация на канали, а оставащите канали се използват за предаване на пакети данни.