Комуникационни мрежи

© Христо Тужаров, 2008 

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедия] [В началото] [Асеневци]

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

КОМУТАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМУТАЦИЯ

КОМУТАЦИЯ НА КАНАЛИ

КОМУТАЦИЯ НА ПАКЕТИ

МАРШРУТИЗАЦИЯ

 

 

 

Комутация на пакети

Съобщенията, които трябва да се предадат  се разделят на пакети с определена дължина (например 128 байта). Пакетите са снабдени с адресна информация и се подават последователно на комутационната станция, която ги препраща до получателя. Отделните пакети  междинно се запаметяват във всяка станция.

 

Пакетното комутиране се използува и при цифровите учрежденски централи.

 

Основни понятия за комутация на пакети

 

        Пакет

Подлежащи за предаване данни и управляваща информация (заглавие), указващо мястото, за което е предназначен пакета.

 

       Формат на пакета

Включва заглавие със служебна и адресна информация, както и информационно поле, съдържащо частта от съобщението включена в пакета.

Формат на пакета

Комутация на пакети - начин за предаване на данни, при който изпращаните пакети се натрупват в буфер, а след това се изпращат в съответствие с управляващата информация (адрес).

 

Принципи на комутация на пакети

 

         Използване каналите само за предаване на пакети

По този начин се постига:

 • Ефективно използване на  комуникационните канали;

 • Точен  отчет на обема предавана информация;

 • Намаляване на  магистралните канали за сметка на уплътнението им.

комутация на пакети

         Високо качество на предаването на пакети

 

 Чрез използване на механизми за откриване и  коригиране на грешки.

 

        Забавяне на предаването на пакети

Налага се (до 100 ms)  поради буфериране на данните, което е  необходимо да се отчита при някои приложения, като интерактивната връзка.

 

         Информационно комутиране

Цялата информация се изпраща с краен адрес до следващата комутационна станция. Там информацията се запаметява докато:

 • Се освободи линия до следващата станция;

 • Може да бъде пренесена до получателя и;

 • Бъде приета от получателя.

         Гъвкаво и динамично разпределение на каналите

Могат да бъдат инсталирани множество логически канала на един  интерфейс, което осигурява възможност за  динамично разпределение по връзките и  постигане на  добра натовареност на линиите при по-голяма гъвкавост.

 

         Трансформация на скоростта

При междинното запаметяване на пакетите от данни в комутационния възел не е задължително предавателя и получателя на данни да работят с една и съща скорост Възможно е също така те да работят с различни протоколи.

 

         Динамично разпределение на ресурсите

Мрежата сама разпределя ресурсите си между отделните възли в зависимост от наличния трафик. При по-голям обем на трафика по един канал, данните могат да бъдат пренасочени по друг заобиколен канал.

 

 

        Осъществяване на съединение между два абоната

 

         Предаване по виртуален канал

Виртуален канал - канал, който физически не се реализира между отделните абонати в мрежата. Връзката се осъществява чрез управляващо запомнящо устройство от момента на организиране на въображаемия канал, който бива два вида:

 • VC - виртуално временно съединение

 • PVC - постоянна виртуална връзка

 

        Предаване на отделни дейтаграми

    Дейтаграма - пакет, който се предава от източника до абоната, съгласно указан в него адрес. Липсва предварително избран маршрут. Мрежата не гарантира доставяне на дейтаграмите  в последователността, с която са изпратени. Пакетите се образуват, изпращат и получават независимо един от друг, без да се отчита връзката помежду им.

 

         Таблица за сравнение методите за осъществяване на връзка

                           

VC

PVC

DG

Адрес на предаване

Неопределен,

всеки

Фиксиран

Неопределен

 

 

Процедура на управление на

съединението

От мрежата                   

 и терминала

Отсъства в

 мрежата

Отсъства в

 мрежата

Отстраняване на грешки

От мрежата

От мрежата

От терминала

 

Подреждане на пакетите

 

От мрежата

От мрежата

От терминала

 

 

Особености на комутацията на пакетите

 

        Управление на потока (количеството на пакетите)

Разбира се съгласуване на предаващите и приемащи устройства по бързодействие т.е. регулиране скоростта на предавателя в съответствие с капацитета на буфера на  приемника. Скоростта на предаване зависи от:

 • Вътрешните ресурси на мрежата - капацитет на буферите, пропусна способност на   канала;

 • Обемите данни обработвани от възлите за комутация.

        Управление на претоварването

Обработката включва търсене на състояния за прекратяване на предаването, поради невъзможност на приемника за приемане на повече данни. В този случай се прилагат разнообразни механизми за ликвиди­ране на  претоварването.

 

        Протоколи

В мрежите с комутация на пакети се различават три типа протоколи:

 • Протоколи за връзка между мрежата за общо ползване и компютрите на потребителите;

 • Протоколи за връзка между възлите за комутация вътре в мрежата;

 • Протоколи за връзка между мрежи с комутация на пакети.