Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

ПРОЦЕСЪТ КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Определение

       Най-общо

Информационна система - система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация.

       По-строго

Дадено е от Международната организация по стандартизация  в документа, определящ Взаимодействие на Откритите Системи.

Информационна система - съвкупност, състояща се от персонала, един или няколко компютъра,  съответните програмни средства, физическите процеси, средствата за телекомуникация и други обекти, образуващи автономно цяло, способно да  осъществява обработка или предаване на данни.

       По-прецизно

Информационна система - взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

       Според автора

Информационна система - система, за съхранение и обработка на данни, отнасящи се до конкретен физически процес, чрез прилагане на съответна организация и технология, с цел получаване на информация, необходима на потребителя. 

Подсистеми:

Информационно осигуряване - съвкупност от:

  • Единна система за класификация и координация на информацията;

  • Унифицирана система за  изготвяне и разпространение на документацията;

  • Схема на информационните потоци;

  • Методология за изграждане и развитие на системата.

Апаратно осигуряване - комплекс от технически средства, на които се базира системата.

Програмно осигуряване (ПО) - съвкупност от модели, методи, алгоритми и програми за реализация на целите;

Организационно осигуряване - съвкупност от методи и средства, регламентиращи работата на персонала, осъществяващ развитието и  експлоатация на системата;

Правово осигуряване - съвкупност от правови норми и права, определящи юридическия статус на системата. Регламентира реда за получаване, преобразуване и използване на информацията.

История на развитието на ИС
  • 1950 — 1960г. - начален етап.

  • Ускоряват процеса на обработка и водене на отчет на книжните сметководни документи.

  • 1960 — 1970г. - ИС за обработка на сметководни документи. Опростяват процедурите за извършване на сметки, както и процеса за подготовка на отчетни документи.

  • 1970 — 1980г. - управленски ИС

  • Осигуряват управленчески контрол на реализацията, както и изработването на оптимални решения.

  • 1980 — 2000г. - системи за поддържане приемане на решения. Предназначени са за стратегическото ниво. Подпомагат управлението на стратегическия ресурс, осигуряващ конкурентно преимущество.

Структура

Операционна система - осигурява функционирането на цялата информационна система.

Платформи - преобразуват интерфейса на операционната система в нужната форма и предоставят необходимите видове информационни услуги.

Приложни програми – изпълняват задачи, които осигуряват функционирането на ИС.

Области на взаимодействие - предоставят услуги за връзка на приложните програми, разположени както в една, така и в група информационни системи.

Взаимодействие

В условията на информационно общество, ИС се явяват най-важния клон в класификационната схема на системите. Те участват и играят съществена роля във всички останали системи.