Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

ПРОЦЕСЪТ КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Обобщеният модел дава най обща представа за същността, структурата и предназначението на една система. Той пояснява входовете, изходите и процеса на трансформация, извършван в системата.

 

 

              Характерни особености

  • ИС може да бъде анализирана на база общите системни принципи;

  • ИС е динамична и развиваща се система;

  • При анализа, синтеза и оценката на ИС е необходимо да се използва системния подход;

  • ИС включва човешката дейност и в този смисъл тя е социална система и може да включва или да не включва ком­пю­тър­на технология.

Среда на ИС

  • Системна среда - среда, в която ИС е изградена, съществува и взаимодейства с останалите системи.

  • Среда на взаимодействие - мрежова среда, в която се осигурява комуникация и дистанционно взаимодействие между множество ИС.

 

 Архитектура

Архитектурата на ИС включва основните компоненти на системата и принципите на взаимодействие на тези компоненти.

Всяка информационна система включва четири основни компонента:

  • Потребители на информация;

  • Информационни процеси;

  • Информационни технологии;

  • Организация.

 

Компонентите на ИС  се намират в неразривна връзка и при създаването на информационни системи този факт трябва да се отчита.