Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

ПРОЦЕСЪТ КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Информационните процеси, осъществявани по определена информационна технология и в организационна среда се явяват, база за извършване информационна дейност от човека.

 

 

 

Информационен процес

 

 

 

 

Съвкупност от последователни действия (операции), извършвани с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, хипотези, и т.н.) за получаване на необходимата за реализиране на поставената цел информация.

Информационните процеси винаги протичат в някаква система (социална, социотехническа, биологическа и т.н.).

 

Събиране на информация

Съвместно осъществявани процедури по търсене и подбор на информация. Осъществява се с определена цел, която в голяма степен определя методите за търсене и критериите за подбор на информацията.

Методи за търсене на информация:

  • Непосредствено наблюдение;

  • Общуване с експерти по конкретни въпроси;

  • Четене на съответна литература;

  • Работа в библиотеки и архиви;

  • Запитвания към информационни системи, бази данни и бази знания и т.н.

Процедури за подбор на информация

  • Сравнения;

  • Регистрации;

  • Оценка на свойства  в съответствие с зададени критерии и др.

Въвеждане на данни

Данните се въвеждат от човек или от специални измервателни устройства.

 

Обработка на данни

Процес на изменение формата на представяне на данните или на тяхното съдържание. Винаги се осъществява с някаква цел. 

 

Преобразуване на данни

Изменение на формата на представяне – обикновено се свежда до процеси на кодиране и декодиране и се извършва едновременно с процесите за събиране и предаване на информация.

 

Изменение съдържанието

Включва процедури, като изчисление, редактиране, подреждане, обобщаване, систематизация и т.н.

 

Компютърна обработка на данните

Процес, реализиран във времето от компютърната система чрез нейния процесор.

Обработка на данните в реално време – обработка на постъпващите на входа на системата данни в допустими граници на задържане, с цел извеждане на необходимата на потребителя информация.

 

Видове обработка на данните

  • Последователна обработка – извършва се от един процесор, в който във всеки момент от времето произтича не повече от едно събитие.

  • Паралелна обработка – извършва се от няколко процесора, работещи едновременно.

  Съхраняване на данните

За да могат въведените в системата данни да се използват многократно, те трябва да се съхраняват.