Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В БАЗИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ИС

ПРОЦЕСЪТ КАТО ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЕКТ

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Информация (information)

Едно от най-актуалните, фундаментални и дискусионни понятия в съвременната наука и практика.

Най-разпространено (но не общоприето) е определението на  У.Р.Ешби, допълнено от А.Д.Урсул, които разглеждат информацията като отразено разнообразие във всички обекти (процеси) на живата и не жива природа.

Терминът информация произлиза от латинското informatio - сведения, разяснения, изложение. Като научно понятие терминът започва да се използва в теорията на журналистиката след 30-те години на ХХ век.

Във философията за понятието информация съществуват  две противостоящи една на друга концепции:

 

Атрибутивен подход - класифицира информацията като свойство на всички материални обекти, т.е. заедно с енергията и веществото като атрибут на материята.

 

 

 

Функционален подход -  Свързва информацията само с функционирането на самоорганизиращите се системи.

 

Определения на понятието

В широк смисъл

Информация - сведения за обекти и явления в обкръжаващата ни среда, техните параметри, свойства и състояния, които намаляват съществуващата за тях степен на неопределеност и непълнота на знанието. 

Информация - сведения за обкръжаващия ни свят, за протичащите в него процеси, които се възприемат от живите организми, управляващите машини и други информационни системи.

От гледна точка на информатиката

Информация - концептуално свързани сведения, данни, понятия, изменящи представите ни за явленията или обектите от обкръжаващия ни свят.

От системна гледна точка

 

 

Данни

Неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост тези данни да се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация.

Първична информация

Информация получена от една или няколко системи, която се обработва от друга система, с цел получаване на нова информация.

За пръв път понятието е въведено от академик В.П. Афа­­на­­сиев като "информационни данни". Според него информационни данни могат да бъдат всякакви сведения, съобщения и знания. Те могат да се съхраняват, преработват и предават, но са информация само когато получат съдържание и форма, пригодни за използване в управлението.

Вторична информация

Всичко, което се получава в резултат на обработка на първична информация и данни.

Вторична информация = Информация = Обработени данни или първична информация

Информация

Продукт на информационна система, създаден с някаква цел, чрез обработка на данни и първична информация.

Други аналогични определения

Информация - продукт на взаимодействие на данните и методите за тяхната обработка, необходим за решаване на конкретна задача. 

Информация - резултат от взаимодействие на потоци от данни и структури, заедно с вътрешното им представяне и потоците от външен междусистемен обмен. 

Компоненти на информацията

Информация = Синтаксис + Семантика + Прагматика

                   

 

Основните компоненти, които човек намира в информацията са:

  Структура (синтаксис)

Характерни за езика средства и правила за създаване на единица реч. Ако информацията не е подредена, то няма да можем да я използваме и да ни е необходима.

Смисъл (семантика)

Характеризира смисленото значение на думи, части от думи и комбинация от думи, които се явяват елементи на даден език. Ако информацията няма смисъл, тя е безполезна;

Стойност (прагматика)

Без да е прагматично насочена информацията няма смисъл и нейното притежание е безсмислено.

Информационна комуникация

В понятието информация винаги съществуват два обекта: източник и потребител информации. Както първия, така и втория могат да бъдат обекти  на науката, техниката, обществото и природата, животни или хора. Във взаимодействието между тях се ражда информацията.

 

Информационни комуникации - пътища и процеси, осигуряващи предаване на съобщение от източника на информация до нейния потребител.

Понятието "смисъл"

Явява се базово при формиране на съвременното понятие за информация. През миналия век беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква информация.

Гледни точки за това, на кои обекти може да се припише смисъл, а следователно и информация:

  • На всеки обект от материалния свят, който притежава определен смисъл.

  • На обектите от  живата природа и социо-техническите системи, които притежават способността да възприемат.

  • На обектите от социалните и социо-техническите системи, които притежават човешки разум.