Бази данни

© Христо Тужаров, 2007

МОДЕЛ PER

(Process-Entity-Relationship - процеси, същности, връзки)

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ

СЕМАНТИЧНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ PER 

МОДЕЛ PER. ИЗИСКВАНИЯ

МОДЕЛ PER. ТИПОВИ КОНФИГУРАЦИИ

СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ PER                    

 

Модел PER

Моделът PER  се явява развитие на популярния ER модел на д-р Чен. Като за изходно начало при него се използва бизнес процеса, реализиран в предметната област, за обслужване на която се изгражда БД.

 

Обектен модел PER

Средство за структуриране и моделиране на данните от реалния свят. Съвкупност от всички обекти и връзките, които съществуват между тях. Типовете обекти  са подредени в йерархична дървовидна структура, съгласно специфични за модела правила.

 

Обектна блок-схема

Визуално представяне на обектния модел с използване на определени символи и конвенции.

 

Използвани символи и конвенции

 

Символ

Значение

Описание

ОП

Обект  процес

Включва данни за процеса, предмет на моделиране. Изразява се с глагол -  продава, купува, поръчва.

ОО

 

Обект основен

Включва основни данни за обекти, които пряко или косвено участват в процеса.. Изразява се със съществително име -. клиенти, стоки, книги, автори.

ОПО

 

Основен подчинен обект

Представя подробни данни за основния обект. Изразява се с името на основния обект и пояснение - клиентФД, клиентКОМ, клиентИД.

ОС

 

Обект  справка

Включва данни с относително постоянен характер, явяващи се атрибут на основния обект. Изразява се със съществително - град, професия, социален статус, образование, отдел.

ОВ

Обект

връзка

Логическо свързване между два или повече типови обекта. Използва се при релации от тип “много към много”. Изразява се с израз - продажба на стока, изпит на студенти, заемане на книги.

Атрибут

Свойство на обект от реалния свят. Всеки атрибут съдържа значение, което помага да се идентифицира обекта - номер, име, цена, дата.

1:N

1:1

Отношения - връзки между типовете обекти