Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013   

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ 

Определения за управление на данни

 

MDM институт Процеси, политики, стандарти, организация, и технологии, необходими за управление и осигуряване на наличността, достъпността, качеството, последователността, и сигурността на данните в  една организация.

 

Института за управление на данни Набор от процеси, осигуряващи натрупване, организация, запомняне, обновяване, съхранение, обработка на данни и търсене на информация.  

 

IBM - Контрол на качеството и изискванията за ползване, подобряване и опазване на информацията в една организация, чрез насърчаване организационното сътрудничество и структурирана политика в областта на  управлението на  ефективността на данните, в т.ч. подобряване качеството, наличността и целостта на данните на  организацията

 

Същност на управление на данни

Упражняване на власт, контрол и съвместно вземане на решения (планиране, наблюдение и изпълнение) върху управлението на активи от данни.

 

Данните за управление са на високо равнище на планиране и контрол.

 

 

      Мисия: Осигуряване на необходимите  данни, качество и сигурност за нуждите на всички заинтересовани страни.

 

Цели на управлението на данни

Управлението на данни не е предназначено за решаване на всички бизнес или IT проблеми в организацията. Основните цели и задачи на управлението на данни, съгласно водещата в тази област компания Oracle, включват следното.

1. да определят, одобряват и съобщават разработките, свързани с данни, касаещи стратегии, политики, стандарти, архитектура, процедури и показатели.

2.Да се проследяват и прилагат политики, стандарти, архитектура, и процедури при управление на данни данни .

3. Да се спонсорират, проследяват, и контролират проектите за управление на данни и услуги.

4. Да се вземат мерки за управление и решаване на въпросите, свързани с данни.

5. Да се насърчават дейностите за увеличаване на стойността на активите на данни.

http://www.oracle.com/technetwork/articles/entarch/oea-best-practices-data-gov-400760.pdf

 

Водещи принципи на управлението на данни

 • Данните и информацията са ценен корпоративен актив;

 • Стойността на данните и свързаните с това рискове трябва да бъдат правилно управлявани и защитени;

 • Данните трябва да се поддържат до известна степен на качество;

 • Осигуряване на адекватно качество, сигурност, цялостност, защита, достъпност, разбиране и ефективно използване на данните;

 • Споделяне на отговорността за управлението на данни между заинтересованите страни.

Основни фактори за  управление на данните

1. Определяне и разпределяне на задълженията (Roles & Organizations)

 • Кои са поръчителите?

 • Кой и за какво отговаря?

2. Определяне на стандартите (Policies, Standards & Compliance)

 • Изходните данни трябва да съответстват на определен стандарт.

3. Разработка на стратегия за работа с данните (Data Strategy)

 • Различните източници доставят информация в разни формати. Как те да се обединят?

 

4. Изграждане на архитектурата на данни (Architecture)

 • Пълен анализ на взаимодействие между функциите на организацията или проекта, доступните технологии и типове данни.

 • Определяне на конкретните данни (реални, агрегирани или абстактни) с които се извършва дейността (цена, артикул, годишен оборот, средни величини и коефициенти)

5. Оценка на активите данни (Data Assets Valuation)

 

6. Обмен на информацията (Communications & Issue Management)

 • Необходимо количество на канали за комуникация: (N * (N - 1) )/2.        

 • За екип от  4 = 6, за екип от  7 = 21