Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013   

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ  

Необходимост от управление на данни

Темпът на бизнеса днес изисква изключително високо ниво на синхронизация на бизнеса с ИТ, за да може определена компания да надмине конкурентите.

 

Компаниите са под натиск да станат по-конкурентоспособни, за да отговорят на високите очаквания на клиентите:

 • с по-оперативно взаимодействие,

 • чрез по-добро разбиране и видимост на своите клиенти,

 • чрез по-ефективни вътрешни процеси,

 • чрез по-добро управление на риска.

Точна, пълна, навременна, сигурна, качествена информация ще даде възможност на вземащите решения да бъдат по-ефективни и експедитивни.

Редица проучвания показват, че днес точното и своевременно вземане на решения се явява жизненоважно средство за създаване на конкурентно предимство.

 

       Какво е Положението?

Проучване на Economist Intelligence Unit - повече от 200 висши мениджъри в широк спектър от индустрии, проведено наскоро установи:

 

 • Само 3% от анкетираните описват техните компании като "експерти" в използването на бизнес данни, за да управляват с по-добри решения,

 • Само 27% са съгласни, че тяхната компания прави по-добри, по-бързи бизнес решения в сравнение с основните си конкуренти.

С други думи, докато все повече се осъзнава важността на активите от данни, стойността им е далеч от пълната си реализация и в това направление тепърва предстои да се доказва тяхното значение за постигане на стратегически и тактически успех в бизнеса.

 

IBM прогнози за необходимостта от управление на данни

 • Управлението на данни ще се превърне в постоянно изискване;

 • Информационните активи ще бъдат третирани като активи и ще се включват в баланса.

 • Изчисленията на риска ще става все по - всепроникващо и автоматизирано.

 • Ролята на CIO ще включва отговорността за качеството на данните.

 • От отделните служители ще се изисква да поемат отговорност за управлението на данни.

 

Причини за необходимостта от управление на  данни

 

        Сливания и придобивания:

Бързата интеграция на организационните процеси при придобиване е от решаващо значение за успеха на бизнеса. Намаляването на различията  изисква информационни възможности, свързани с моделите корпоративни данни, интеграцията на данни, управление на основни (мастер) данни.

 

       Вземане на стратегически решения:

В сложните организации често липсват единни ключови показатели за клиенти, продукти или операции. Това затруднява вземане на съответните решения. Разрешаването на проблемите изисква инвестиции в общите модели на данни и управление.

Вземащите решения трябва да притежават надеждни инструменти за бързо оценяване на  информация, въвеждане на промени и проследяване на резултатите.


        Иновации:

Оценката на нови източници на данни, като например данни на социалните медии, могат да разкрият нови изисквания и тенденции.

За целта, организациите трябва да уловят, управляват и анализат тези нови потоци от данни.

 

        Динамично партньорство:

Много организации трябва бързо да приемат или променят бизнес партньори. Бързото информационно обезпечаване на тези нови партньори е от решаващо значение, като ускоряването на процесите изисква спазване на съответните технологични стандарти.


       Изисквания на клиентите:

Днес крайните потребители имат много по-високи очаквания за видовете информация. Те също така искат да видят информация, комбинирана от различни източници и това рязко увеличава обхвата на данните, и гъвкавостта, с която те се използват.