Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013   

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

[Home] [Съдържание]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ  

Проектиране, разработки, разгръщане, експлоатация, оптимизация и администриране на данни, бази данни и приложения в продължение на целия жизнен цикъл по управление на данни.

 

Осигуряването на жизнения цикъл като цяло може да се повиши производителността на труда в организацията, нейната гъвкавост и ефективност при едновременно подобряване на качеството на обслужване, намаляване стойността на владеене и управление на разнообразни данни, бази данни и приложения.

 

 

Търсене и проектиране

Търсене, събиране, моделиране и свързване на информация, с цел общо разбиране смисъла на бизнеса и определяне на ключовите данни, които е необходимо да бъдат управлявани.

 

Разработка и тестване

Програмиране, генериране, тестване, настройка и комплектоване нивата на достъп до данните, процедурите на базите данни и сервизите за данни. Настройка, редактиране и пускане в производство на приложения, служби и бази данни.

 

Управление на качеството

Администриране на бази данни при осигуряване на изпълнение на договор за нивото на обслужване и изискванията за сигурност при осигуряване на  оперативно реагиране на възникващите проблеми. Осигуряване на активно планиране и оптимизация на приложения и работни натоварвания, в това число на анализ на тенденции и планиране на пропускната способност и ръст.

 

Контрол и защита

Създаване, разпространение, изпълнение и мониторинг на правила и техники за стандартизация, защита и съхранение на данни в съответствие с държавни, отраслови или корпоративни изисквания и норми. Тези проблеми при управление на данни трябва да се решават в продължение на целия жизнен цикъл, без да се ограничават в една фаза.

 

Архивиране и унищожаване

Отделяне на историческите данни от текущите операции, както и безопасно отделяне на историческите данни в защитен архив за намаляване на разходите. Повишаване на производителността на текущите транзакционни системи и съблюдаване на нормативните изисквания.