Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013     

ДОМ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните   

 

 

 

Проси

             

  Процеси за управление на данни

Базови процеси

Планиране на дейностите - дейности, които определят стратегическия и тактически ход за други дейности по управление на данни.

 

Контролните дейности - надзорни дейности, извършвани на текуща основа.

 

Развойни дейности- действия, предприети в рамките на проекти и отчитани, като част от системи за развитие на жизнения цикъл (SDLC). Създаване и предоставяне на данни чрез анализ, проектиране, изграждане, тестване и внедряване.

 

Оперативни дейности -  услуги и спомагателни дейности, извършвани на текуща основа.

 

Основни процеси

Мениджмънт на данни - упражняване на власт, контрол и съвместно вземане на решения (планиране, наблюдение и изпълнение) върху управлението на активи от данни.

 

Управление на архитектурата на данни  - разработване и поддръжка на архитектурата на  данни, в контекста на цялото предприятие,

 

Разработка на данни  -  включва анализ, проектиране, изпълнение, внедряване и поддържане на решения за данни, с цел максимизиране на стойността на ресурсите от данни за предприятието.

 

Управление на бази данни - планиране, контрол и поддържане на структурирани активи от данни в целия жизнен цикъл на данните.

 

Управление сигурността на данните - планиране, изпълнение и контрол на дейностите, за да се гарантира конфиденциалността и да се предотврати неоторизиран достъп за създаване или промяна на данните.

 

Управление на основни и справочни данни - планиране, изпълнение и контрол на дейностите, за работа с основните бизнес данни на организацията.

 

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект - планиране, изпълнение и контрол на процесите за предоставяне на данни за подкрепа на решенията и подпомагане на отчитане, заявка и анализ на знания.

 

Управление на контент  -  планиране, изпълнение и контрол на дейностите за съхраняване, опазване и достъп до данни, които са в електронни файлове и регистри (включително текст, графики, изображения, аудио, видео).

 

Управление на метаданни   - планиране, изпълнение и контрол на дейностите за осигуряване на лесен достъп до висококачествени, интегрирани мета данни.

 

Управление качеството на данните  - планиране, изпълнение и контрол на дейностите, в които се прилагат техники за управление на качеството по измерване, оценка, подобряване и осигуряване на годността на данните за използване.

 

Моделиране на данни  -  формализиране и документиране на съществуващите процеси и събития, които се случват в дадена предметна област.