Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

Управление на данни

Data Governance

 

[Home] [Съдържание]

ДОМ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните  

 

Управление на данни - упражняване на власт, контрол и съвместно вземане на решения (планиране, наблюдение и изпълнение) върху управлението на активи от данни.

 

Цели на управлението на данни:

  • Разбиране на нуждите на организациите и заинтересованите страни;

  • Събиране, съхраняване, защита и гарантиране целостта на данните;

  • Непрекъснато подобряване на качеството на данните и информацията;

  • Гарантиране неприкосновеността на личния живот и поверителността  на данните с цел предотвратяване неразрешено или неправилно използване на данни и информация;

  • Увеличаване на ефективното използване и стойност на данните и информацията.

 

 

Дейности за управление на данни 
     1. Планиране на управлението на данни
         1.1. Определяне стратегическите нужди от корпоративни данни (P)
         1.2. Разработка и поддръжка  стратегия за данните (P)
         1.3. Разпределяне управлението на данните по подразделения и звена.

         1.4. Определяне и назначаване на собственици (отговорници )  за данните (P)
         1.6. Разработване, преглед и одобряване на политики, стандарти и

             процедури по управление на данните (P)
         1.7. Разглеждане и одобряване Архитектурата на данни (P)
         1.8. Определяне на финансиращата организация (P)
         1.9. Пресмятане на стойността на активите и свързаните с тях разходи. (P)

   

       2. Надзор и контрол над управлението на данни
         2.1. Надзор на управление на данните - персонал и организации (C)
         2.2. Координиране на данните за управление на дейности (C)
         2.3. Управление и решаване на въпроси, свързани с данните (C)
         2.4. Следене и гарантиране на регулаторната съвместимост (C)
         2.5. Наблюдване и изпълнение
на съответствието с политики, стандарти, процедури и архитектура

         на данните  (C)
         2.6. Осъществяване на контрол на проекти и услуги, свързани с управление на данни  (C)
         2.7. Анализ и повишаване стойността на активите на данни (C)