Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

Анализ и дизайн на данните

(Data Development)

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните  

 

Анализ и дизайн на данни  - включва анализ, проектиране, изпълнение, внедряване и поддържане на решения за данни с цел максимизиране на стойността на ресурсите от данни за организацията.


 

Дейности по анализ и дизайн на данните

       1. Развитие на данните
         1.1. Моделиране на данни, анализ и дизайн
         1.
2. Анализ на изискванията за информация (D)
         1.3. Разработване и поддържане на концептуални модели на данни (D)
         1.4. Разработване и поддържане на логически модели на данни (D)
         1.5. Разработване и поддържане на физически модели на данни (D)

       2. Дизайн на данни
          2.1. Дизайн на физически бази данни (D)
          2.2. Дизайн на структури от данни (D)
          2.3. Дизайн на информационни продукти (D)
          2.4. Дизайн на достъп до услуги за данни (D)

       3. Моделиране на данните и управление на качеството
          3.1. Разработване на модели на данните и стандарти за проектиране на бази данни (P)
          3.2. Преглед на моделите данни и качеството на дизайна на базите данни;

          3.3. Управление на версиите на моделите от данни и интеграцията (C)

       4. Практическо приложение на данните
          4.1. Създаване, поддържане и развитие, тестване на базата данни (D)
          4.2. Създаване и поддържане на тестови данни (D)
          4.3. Мигриране и конвертиране на данни
          4.4. Създаване на тестови информационни продукти ((D)
          4.5. Създаване на тестови данни за услугите за достъп (D)
          4.6. Създаване и тестване на услугите за интеграция на данни (D)
          4.7. Проверка на изискванията за информация (D)
          4.8. Подготовка за внедряване на данните
(D)