Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

Управление сигурността на данните

Data Security Management

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните  

 

Управление на сигурността на данните - планиране, развитие и изпълнение на политиките за информационна сигурност и процедури за осигуряване правилното удостоверяване, разрешаване, достъп и проверка на данни и информационни активи.

 

 

Дейности по управление сигурността на данните
      1. Разбиране
на нуждата от защита на личните данни, поверителност и сигурност  (P)
      2. Определете политики и стандарти за защита на личните данни (P)
      3. Определете стандарти и процедури за пароли (P)
      4. Проектиране и прилагане на контрол за сигурността на данните (D)
      5. Управление на потребители, пароли и групово участие (C)
      6. Управление на изгледите за достъп до данни (C)
      7. Управление на разрешения за достъп до данни (C)
      8. Наблюдение върху потребителската идентификация и пов
eдение (C)
      9. Класифициране на поверителността на информацията (C)
     10. Одит на сигурността на данните (C)