Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

Управление на основни и справочни данни

Reference & Master Data Management

 

[Home] [Съдържание]

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните   

 

Управление на основни и справочни данни Master Data Management, MDM) - съвкупност от процеси и инструменти за постоянно определяне и управление на основните данни на организацията (в т. ч. и справочните данни). Събиране, агрегациs, трансформации и обединяване на основните данни с едновременно осигуряване на тяхното качество и съгласуваност.

 

Основни данни (мастер – данни) —данни с най-важната за водене на бизнеса информация за:  клиенти, продукти, услуги, персонал, технологии, материали и т.н.. Те относително рядко  се променят и не се явяват транзакционни. Обикновено моделът на данни на MDM-система включва три групи същности: участници (доставчици, клиенти), продукти (услуги, стоки) и сметки.

 

Цел на  управлени на основните данни  — проверка за отсъствие на повтарящи се, непълни, протоворечиви данни в различни области от дейността на организацията.

 

Процеси по управление на основните данни 

  • Събиране на основни данни;

  • Натрупване на основни данни;

  • Почистване на данните;

  • Съпоставяне на основни данни;

  • Проверка на качеството на основни данни;

  • Разпространение на данните в организацията.

  • Използване на основните данни в различни операционни и аналитични приложения.


 

Дейности по управление на основни и справочни данни
      1. Разбиране на  нуждата от интеграцията на основни и справочни данни (P)
      2. Дефиниране на архитектурата за интеграция на данни(P)
      3. Прилагане на решения за управление на основни и справочни данни(D)
      4. Стойности на контролен код и други референтни данни, (C)
      5. Интегриране на основни данни (O)
      6. Репликация на основни и справочни данни (O)
      7. Поддържане на йерархии (O)