Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

Управление на метаданни

Meta Data Management

 

[Home] [Съдържание]

ДОМ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните   

 

Управление на метаданни - планиране, изпълнение и контрол на дейностите за осигуряване на лесен достъп до висококачествени, интегрирани метаданни.

 

        Метаданни – това са  ‘данни за данните’. Набор от спомагателна информация за същината на операционните данни.

    

        

 

Дейности по управление на метаданни

      1. Разбиране на изискванията за метаданните (P)
      2. Дефиниране на архитектурата на метаданните
      3. Разработка и поддържане на  стандарти за метаданни (P)
      4. Приложение и управление на обкръжението на метаданните (D)
      5. Създаване и поддържане на  метаданни (O)
      6. Интегриране на метаданните

      7. Управление хранилищата на метаданни (C)
      8. Разпределение и доставка на метаданни (C)
      9. Поддръжка на анализа и извеждането на отчети от метаданни (O)