Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

Управление качеството на данните

Data Quality Management DQM

 

[Home] [Съдържание]

ДОМ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Управление на данни (Data Governance)

Управление архитектурата на данни

Анализ и дизайн на данните

Управление на бази данни

Управление сигурността на данните

Управление на основни и справочни данни

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

Управление на контент

Управление на метаданни

Управление качеството на данните   

 

Управление качеството на данните

  • Планиране, изпълнение и контрол на дейностите, които се прилагат върху данните. Техники за управление на качеството, с цел измерване, оценка, подобряване и осигуряване на годността на данните за използване.

  • Пълнота, постоянство, актуалност и точност на данните, които правят възможно тяхното използване за постигане на конкретни цели.

 

Цикъл  DQM - PDSA (цикъл на Деминг):

  • План - DQ екипа оценява обхвата на съществуващи проблеми;

  • Изпълние - данните са профилирани и се следи за справяне с проблеми;

  • Проверка - непрекъснат активен мониторинг на качеството на данните по време  на ползването им;

  • Действие - предприемане на действия за справяне и решаване DQ въпроси.

Дейности по управление на качеството на данни
      1. Разработване и насърчаване на информираност за качеството на данните (O)
      2. Профилиране, анализ и оценяване качеството на данните
      3. Дефиниране на изисквания за качество на данни и бизнес правила (D)
      4. Тестване и потвърждаване на изискванията за качество на данните
      5. Определяне на метрика за качество на данните и нивата на обслужване
      6. Измерване и контролиране на качеството на данните (C)
      7. Управление по въпросите, свързани с качество на данните
      8. Коригиране на дефектите в качеството на данните (O)
      9. Проектиране и изпълнение на оперативните процедури по управление качеството  на данните (D)
     10. Наблюдение на  оперативните процедури по управление качеството  на данните (C)
     11. Одит на качеството на данните (C)