Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДАННИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

 

1.1.  Обществени данни

Обществените данни се генерират от обществени и държавни организации и медии, които касаят тяхната дейност, новини, обществени поръчки, документация и т.н.

1.1.1. Данни на обществени организации

1.1.2. Статистически данни

1.1.3. Данни от медиите

1.1.4. Документация, ръководства, карти  за обществено ползване

1.1.5. Интернет ресурси  и други

 

1.2.  Корпоративни данни

Корпоративните  данни са данни, които се споделят от потребителите на дадена бизнес организация, обикновено между различните отдели и / или географски райони.

 

Активите корпоративни данни са разделени на вътрешни и външни категории данни, които са класифицирани в съответствие с организационните процеси, ресурси и / или стандарти.

 

       Характеристики  на корпоративните  данни:

 • Интеграция : осигурява една последователна версия на корпоративни данни, която служи  за обмен в цялата организация

 • Минимални съкращения, несъответствие и грешки : Корпоративните данни се споделят от всички потребители на дадена организация, като съкращенията на данни и несъответствия трябва да бъде сведена до минимум. Моделирането на данните и моделите на управление са насочени към тези изисквания.

 • Качество : гарантиране на качеството на данните изисква корпоративните данни да следват организационни или други стандарти за различни вътрешни и външни компоненти на данните.

 • Скалируемост : данните трябва да бъдат мащабируеми, гъвкави и устойчиви, за да отговарят на различни изисквания на предприятията.

 • Сигурност: корпоративните данни трябва да бъдат обезопасени чрез упълномощен и контролиран достъп.

1.2.1. Според вида на използваната система

 Данните показани на фигурата по-долу  са основни за организациите и се обработват от различните корпоративни информационни системи.

 

 

 • Данни за клиентите – включват персонални данни, данни за комуникация, исторически данни (първо обаждане, първа покупка, оценка на клиента и т.н.);

 • Данни за продуктите – характеристики на продукта, специфични особености, пазарни прогнози и т.н.;

 • Данни за доставчиците – фирмени данни, данни за комуникация, доставяни материали, място във веригата за доставка, други данни;

 • Данни за финансите – активи, пасиви, разплащания, други;

 • Данни за персонала - персонални данни, корпоративен статус, биография, други данни;

1.2.2. Според ролята в корпоративната система

IBM в един от своите модели на данни предлага следните групи:

 

 • Договорености - възможни или действителни договорености, между две или повече заинтересовани страни, които предлагат и потвърждават правила и задължения, свързани с продажба, обмен или представяне на продукти и услуги.

 • Участници - влизат всички частни лица, групи, организации, подразделения, за които трябва да бъде съхранявана информация .

 • Продукт - описва услуга, стока или оборудване, които могат да бъдат предложени, продадени или купени.

 • Класификатор - определят значения или описания, каталогизирани като данни. По същество представляват различни справочници.

 • Разположение - определя географското местоположение - страна, град, географска точка.

 • Ресурси - обозначава логически или физически обект, имащ някаква ценност.

 • Политика - включват формализирани правила за водене на бизнеса.

 • Условия - описват особени изисквания към това, как трябва да работят участниците и определят предварителни параметри (квалификация) и ограничения (рамки), свързани с тези изисквания.

 • Събития - в дадената област влизат различни събития, например, изпращане/получаване на стока, сключване на договор, закупуване на оборудване и т.н.

 

1.3.  Персонални данни

Данни, отнасящи се до живо лице, което е или може да бъде идентифицирано. Данните от тази категория са показани на фиг..............

 

 

 

 

Източник: http://www.identitywoman.net/personal-data-list-in-mind-map-form

 

1.Дейности

1.1  Браузер

1.2  Клиентски приложения и ОС

1.3  Реален свят

1.3.1  Ядене

1.3.2  Шофиране

1.3.3  Спане

1.3.4  Пазаруване

2. Здраве

2.1 Грижи

2.2 Застраховка

3. Финанси

3.1 Финансови

3.1.1 Приходи

3.1.2 Разходи

3.1.3 Транзакции

3.1.4 Сметки

3.1.5 Активи

3.1.6 Пасиви

3.1.7 Акционерни дружества

3.1.8 Застраховки

3.1.9 Днъци

3.1.10 Кредитен рейтинг

3.2 Имущества

3.2.1 Виртуални

3.2.2 Дигитални записи на физически имущества

4. Държавни документи

4.1 Законни имена

4.2 Житейски събития

4.2.1 Дата на раждане

4.2.2 Брак

4.2.3 Развод

4.2.4 Смърт

4.3 Съдебни решения

4.4 Военна служба

5. Съдържание

5.1 Частни документи

5.2 Използвани медии

5.2.1 Книги

5.2.2 Снимки

5.2.3 Видео

5.2.4 Музика

5.2.5 Посткаст

5.2.6 Продуцирана музика

5.2.7 Софтуер

6. Контекст

6.1 Местоположение

6.1.1 Текущо

6.1.2 Минало

6.1.3 Планирано в бъдеще

6.2 Хора

6.3 Обекти

6.4 Събития

6.4.1 Дата

6.4.2 Дата на web услуга

7. е Портфолио

7.1 Академично

7.2 Трудово

8. Идентичност

8.1 Идентификатори

8.1.1 Потребителски имена

8.1.2 Email

8.1.3 Телефонни номера

8.1.4 Псевдоними

8.1.5 Лични обявления

8.2. Декларирани интереси

8.2.1 Харесвания

8.2.2 Пристрастия

8.2.3 Маркирания

8.2.4 Предпочитания

8.2.5 Настройки

8.3 Персонални устройства

8.3.1 IP на устройства

8.3.2 IP адреси

8.3.3 SSIDs

8.3.4 SIMs

8.3.5 IMEIs

8.4. Демографски данни

8.4.1 Години

8.4.2 Пол

8.4.3 Адрес

8.4.4 Образование

8.4.5 Трудова история

8.4.6 Резюме

9. Отношения

9.1 Бележник с адреси

9.2 Комуникационни контакти

9.3 Връзки в социални мрежи

9.4 Семейство и генеалогия

9.5 Групово членство

9.6 Дневник на повиквания и съобщения

10. Комуникации

10.1 Текст

10.1.1 IM/SMS

10.1.2 Текст

10.1.3 Споделени линкове и отметки

10.1.4 Online постинг

10.2 Говор

10.3 Използвани социални медии

10.3.1 Снимки

10.3.2 Видео

10.3.3 Видео предавания

10.3.4 Подкаст

10.3.5 Софтуер

10.3.6 Музика

10.4 Присъствия