Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 

Позициониране на данни

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Структуриране на данни

 

Използването на данните зависи от редица характеристики, които са показани на фигурата по-долу.

 

  

2.1.  Мета данни

Описание на данните, определено като "данни за данните". Примери за метаданни включват името на данните, размери или единици на данните, отговорници за данните, или формула за изчисляване на показатели.

 

2.2.  Референтни данни

Факти от вътрешни или външни източници в подкрепа на способността на организацията ефективно да обработва транзакции, да управлява основните данни и да предоставя възможности за подпомагане вземането на решения.

Гео данни и данните за пазара са сред най-често използваните референтни данни.

2.3. 
Основни данни (master data)

Данни на ниво предприятие, които са от стратегическо значение за организацията. Те обикновено са постоянни и се отнасят до клиент, продукт, доставчик и т.н.

 

2.4.  Транзакционни данни  (transactional data)

Данни от бизнес сделки, които са получени по-време на бизнес операции и процеси, като например записи за покупка, заявки и плащания.

 

2.5.  Аналитични данни  (analytical data)

Данни, използвани в аналитичните информационни системи за създаване на отчети и аналитични нужди. Те се съхраняват в хранилища на данни  и се използват в приложения, за подпомагане вземането на решения.

 

2.6.  Големи данни (big data)

Отнасят се до големи масиви от данни, които са предизвикателство за процедурите по  съхранение, търсене, споделяне, визуализиране и анализиране. Ръстът на такива данни е основно в резултат на увеличаване на каналите за данни в съвременния свят.

Примерите включват, данни от  социалните медии, Web, софтуерни приложения, камери, информационно - сензорни мобилни устройства, въздушни сензорни технологии, медицински изследвания и т.н.

 

2.7.  Неструктурирани данни

Съставляват над 70% от данните и информационните активи на организацията. Те включват документи, цифрови изображения, гео-пространствени данни и мултимедийни файлове.