Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

Структуриране на данни

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

 

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Структуриране на данни

 

5.1. Структурирани данни

Структурираните данни отразяват отделни факти от предметната област.  Те са по определен начин подредени и организиране с цел осигуряване на възможност за тяхното съхранение и обработка. Използват се основно в базите данни.

 

5.1.2.Аналитични данни

Данни, използвани в аналитичните информационни системи за създаване на отчети и аналитични нужди. Те се съхраняват в хранилища на данни  и се използват в приложения, за подпомагане вземането на решения.

 

5.2. Полуструктурирани данни

Полуструктурирани се наричат данни, които имат постоянна, ясно определена структурура но са способни динамично да променят своята структура, своя тип и своя състав.

Форма на структурирани данни, не съответстващи на строгата структура на таблици и отношения в базите данни. Те се явяват форма на данните , съдържаща тагове и други маркери за отделяне на семантичните елементи и за осигуряване на йерархична структура на записи и полета в набора от данни.

Примери: ХМL  и други маркерни езици,  email и съобщения във  формат  EDI.

 

5.3. Неструктуриране данни

Данни с произволна форма, включващи текст, графика и звук. Съставляват над 70% от данните и информационните активи на организацията. Те включват документи, цифрови изображения, гео-пространствени данни и мултимедийни файлове.

               

                   5.3.1.   Големи данни

Отнасят се до големи масиви от данни, които са предизвикателство за процедурите по  съхранение, търсене, споделяне, визуализиране и анализиране. Ръстът на такива данни е основно в резултат на увеличаване на каналите за данни в съвременния свят.

Примерите включват, данни от  социалните медии, Web, софтуерни приложения, камери, информационно - сензорни мобилни устройства, въздушни сензорни технологии, медицински изследвания и т.н.