Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013

 

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

 

[Home] [Съдържание]

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Стратегия за качество на данните

Стандарт  ISO 8000

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Критерии за качество на данните

Зрялост на данните  

 

Бизнес успехът зависи от ефективна информационна архитектура, която пък е обвързана с качеството на данните.

Някои от базовите фактори изискващи качество на данните са описани по- долу:

 

        Сливания и придобивания:

Бързата интеграция на организационните процеси при придобиване е от решаващо значение за успеха на бизнеса. Намаляването на различията  изисква информационни възможности свързани с моделите корпоративни данни, интеграцията на данни в услугите Master Data Management и управление на данни.

       Вземане на стратегически решения:

Сложните организации често нямат общ поглед върху ключови показатели (KPI) за клиенти, продукти или операции. Това затруднява вземане на решения и изисква инвестиции в общите модели на данни и управление.

Вземащите решения трябва да са снабдени с надеждни инструменти за бързо оценяване  на информацията, въвеждане на промени и проследяване на резултатите.


        Иновации:

Оценка на нови източници на данни, като например данни от социалните медии, могат да разкрият нови изисквания и тенденции.

За да стане това, организацията трябва да улови, управлява и анализира тези нови потоци от данни. Това изисква информационни възможности като общи модели на данни, управление и интеграция на услуги за данни.

 

        Динамично партньорство:

Много организации трябва бързо да приемат или променят бизнес партньорите си. Бързото обезпечаване на тези нови партньори с данни и технологични стандарти (итология) е от решаващо значение. Освен това трябва да бъде гарантирано, че информацията е бързо, но безопасно споделена.


        Внимание към клиента:

Днес крайните потребители имат много по-високи очаквания за видовете информация, която трябва да получават. Те изискват данни за транзакции, финансови обобщения, местоположение, геопространствени данни и т.н.

Те също така искат да видят информация, комбинирана от различни източници, която е представена по визуално завладяващи начини. Това рязко увеличава обхвата на данните, и гъвкавостта, с която те трябва да се управляват.

Обобщение: без качествени данни, не могат да се вземат информирани решения и да се прогнозират бъдещите резултати?