Управление на данни

Христо Тужаров, 2013 

Критерии за качество на данните

 

[Home] [Съдържание]

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Стратегия за качество на данните

Стандарт  ISO 8000

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Критерии за качество на данните

Зрялост на данните  

 

 

 

Наличност (availability)

Данните трябва да бъдат на разположение всеки път, когато потребителят трябва да имат достъп до тях.

 

        Автентификация (Authentication) - процес на верифициране, който удостоверява, че лицето, което иска използване на ресурсите,  има власт или разрешение за достъп до този ресурс

 

       Авторизация (Authorization) предоставяне на право за извършване на определени действия  в конкретна система.

 

       Актуалност (Timeliness) характеристика на данните, която указва, че данните са в крак с времето и са налични в рамките на полезен срок. Определя се от начина и контекста в който данните се използват.

 

       Достъпност (Accessibility) - характеристика, която определя нивото на достъп до данни, когато това се изисква.

 

       Едновременност (Concurrency) - характеристика , която определя степента на съвпадение и съгласуваност на данните с предварително зададени условия.

 

        Еквивалентност (Equivalence) - характеристика, която измерва степента, с която данните, съхранявани на няколко места са концептуално равни. Еквивалентността показва данни, които имат еднакви стойности или по същество са едно и също.

 

       Разбираемост (intelligibility) - характеристика на данните, указваща доколко те са понятни в различни етапи на жизнения им цикъл.

 

Използваемост (usability)

Данните трябва да бъдат пригодни за използване

 

        Ефикастност  (Effectiveness) -  характеристика, която указва степента на използваемост на данните в определен контекст.

 

        Валидност (validity) - характеристика, която определя доколко данните отговарят на определени фиксирани изисквания.

 

        Гъвкавост (Flexibility - характеристика, относно това доколко данните са в състояние да поддържат организационни промени или процеси на реинженеринг с минимално модифициране на съществуващите обекти и отношения.

 

       Гранулираност (Granularity):  -  характеристика на данните, която определя нивото на детайлност, с която са зададени определени атрибути.

      

       Документираност  (Documentation) характеристика, определяща  доколко са документирани като модели съответните данни.

 

        Интерактивност (Interactivity ) -  възможност за двупосочна електронна комуникация.

 

        Прецизност (Precision):  стойностите на данните следва да бъде строго определени в подкрепа на целите.

  

       Приложимост (Applicability) Характеристика, която определя степента и на приложимост на данните за даден контекст, т.е данни, които се изолзват за конкретно действие.

 

Надеждност (reliability)

Данните трябва да осигуряват информация в достъпна и сигурна форма.

 

        Стандартизиран (Standardised) - данните и тяхната обработка трябва да отговарят на определени правила, оформени във вид на стандарти и използвани по един и същи начин в цялата организация.

 

         Акуратност  (accuracy) - характеристика, указваща степента доколко данните са добре подредени и правилно представени.

 

       Достоверност (Believability)  - характеристика, която указва на качеството на данните, и техния източник, като се определя степента на доверието към самите данни, тяхната история или репутацията на източника

 

        Завършеност (Completeness) - характеристика на данните, касаеща степента на качеството на представянето им, за да се гарантира, че те са дефинирани в модела и приложени в базата данни.

 

        Изчерпателност (Comprehensiveness)  - характеристика на данните, определяща степента на покриване на една тема, в  обхват, така че да е задоволителна за потребителя.

 

        Обективност (Objectivity) - характеристика на данните,  която отразява боравене с факти или условия, които се приемат без  изкривяване от лични чувства, предразсъдъци, или тълкувания.

 

      Погрешност (Falsity)  - характеристика , определяща  несъответствие  на данните на факти, логика, или даден стандарт.

 

        Почтеност  (integrity) - характеристика определяща степента на съответствие на данните на възприетите в организация етични бизнес правила.

 

        Сравнимост (Comparability) - същите кодове имат същите значения във всички системи, в които са използват.

 

       Стабилност (Stability ) - Качество на данните или на тяхна инфраструктура, което остава непроменено за продължителен период от време. Relevancy

 

        Съгласуваност (consistency) - характеристика на данните, определяща степента, в която набор от данни отговаря на набор от ограничения.

        Съответствие (Relevancy) -  характеристика, определяща степента, в която данните са полезни за целите, за които са събрани.

 

       Точност (Accuracy) - ниво на прецизност или детайлност.