Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013 

 

Стратегия за качество на данните

 

[Home] [Съдържание]

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Стратегия за качество на данните

Стандарт  ISO 8000

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Критерии за качество на данните

Зрялост на данните  

 

Стратегия за качество на данните

Стратегията за качество на данните обхваща дългосрочен план на действие, предназначен за постигане на определени цели. За да се реализира стратегията е необходимо не само административно планиране и контрол, но и осъзнаване от участниците на важността и ползата от такава стратегия и нейната реализация.

 

Това е огромно предизвикателство  - да се установи подходящото ниво на качеството на данните, което да отговаря на:

Стратегията за качество на данните изисква управление, политики, практики, технологии и оперативни решения, които са всеобхватни и в същото време прагматични и практични.

 

 

При разработване на стратегия за качество на данните е необходимо да се определят:

 • основните цели за успех на програмата,

 • оценка на показатели (KPI), с които този успех се измерва,

 • качествени очаквания за информация,

 • разработване на модел за управление на контрола,

 • разработване на протоколи за гарантиране, че политиките и процедурите за поддържане на висококачествени данни се подкрепят от  преките участници в стратегията.

Основни насоки при определяне на стратегията за качество на данните

       

        Жизнен цикъл на информацията

За всеки етап от жизнения цикъл на информацията "(например, създаване, разпространение, достъп, актуализиране, унищожаване) е необходимо да се определят изискванията към качеството на данните.

 

       Работа и зрялост

Работата, свързана с качеството на данните трябва да бъде обвързана с модел на зрялост на, качеството на данните. Този модел на зрялост установява нива на изисквания към данните и определя основните най-добрите практики, необходими за постигане всяко ниво на изпълнение.

 

       Функции и отговорности:

Разработване на модел за управление на данни, който очертава различните роли на служители на предприятието в осигуряване на качество на данните.  Този модел ще осигурява организационна структура, политиките и процедурите които трябва да се следват за да се гарантира високо качествени данни.

 

Моделът на управление определя собствеността върху данните и начините за тяхното стопанисване в рамките на различните информационни системи  на предприятието. Ако е необходимо, моделът ще определи също процедурите за сертифициране на качеството на данните, както и проверките за определяне качеството на данните.

 

       Удовлетворяване на очакванията:

За да се постигне осигуряване на високо качество на данните, трябва да се осигури идентификация, документация и утвърждаване на очакванията за качествени данни.

 

Тези очаквания трябва да бъдат трансформирани в правила и показатели  за качеството на данните, използвани за оценка на въздействието им върху бизнеса.

 

        Обучение на персонала:

Обучението на персонала за работа с данните е от съществено значение за осигуряване на тяхното качество. За целта е необходимо това обучение да се интегрира в жизнения цикъл на организационната система.

 

Задачи за реализиране на стратегията за качество на данните

 • Разработка на рамка на концепциите за качество на данните;

 • Разработка на модел за управление на контрола на качеството на данните, включващ данни за собствеността, стопанисването и отчетността.

 • Формализиране на подходи за идентифициране, документиране и утвърждаване на очакванията за качеството на данните

 • Предоставяне на практики за оценка на бизнес въздействието на качеството на данните;

 • Интегриране на методи и процеси за проследяване на събития, касаещи

 • качеството на данните, както и  наблюдение, измерване и отчитане на съответствието с очакванията на клиентите

 • Формулиране модел за предоставяне на качествени услуги за предоставяне  на данни, интегрирана в предприятието