Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013

 

Стандарт  ISO 8000

 

[Home] [Съдържание]

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Стратегия за качество на данните

Стандарт  ISO 8000

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Критерии за качество на данните

Зрялост на данните  

 

Комплексът стандарти ISO 8000 обхваща:

 • Принципи за качество на данните;

 • Характеристики, определящи качеството на данните;

 • Изисквания за повишаване качеството на данните;

 • Условия за утвърждаване изискванията към информацията, методите за измерване, резултатите от проверките с цел осигуряване на качество на данните;

 • Критерии за оценка и повишаване качеството на данните.

Части на стандарта ISO 8000:

 • части 1—99: Качество на общите данн;

 • части 100—199: Качество на основните данни;

 • части 200—299: Качество на данните в съобщенията;

 • части 300—399: Качество на данните по производство на продукция.

Всяка от горепосочените части помага да се установи връзка (предаване на данни) както вътре в една организация, така и между две или няколко организации.

 

        ISO 8000-100  Обзор на изискванията за качество на основните данни

Основните данни описват отделни обекти, организации, продукти, услуги, процеси, правила и т.н. Всички представени характеристики определят качеството на основните данни. Към тези характеристики се отнасят:

 • Синтаксис;

 • Семантично кодиране;

 • Съответствие на изискванията;

 • Източници на информация;

 • Точност и пълнота на данните;

 • Управляемост на данните.

       ISO 8000—200  Обзор на изискванията за качество на транзакционните данни

Транзакционните данни идентифицират и описват събития, извършвани в определено време , които касаят отделни хора, различни организации, стоки, услуги процеси, правила т.н.

В стандарта са описани характеристики, определящи качеството на транзакционните данни включващи характеристики както и на основните данни.

 

        ISO 8000 - 300 Обзор на изискванията за качество на данните, отнасящи за продукция.

Качеството на  данните, относящи се до продукция, — това са критерии за точност, своевременност и съответствие с изискванията на тези заявители, за които тези  данни са необходими на всички стадии от процеса по производство на продукция – от началната идея до самото производство.

Поради това тези данни трябва да включват информация по автоматизирано производство (CAM), по автоматизирано проектиране и изготвяне на чертежи (CAD), по автоматизирана разработка (CAE) и управление на информацията (PDM), както и друга информация.

 

Таксономия на данните

Таксономията на данните (основни данни, транзакционни данни, данни за производство на продукция), съответстваща на изискванията на стандарта  ISO 8000 е показана на фигурата по-долу.

 

 

 

Принципи на качеството на данните

Съществуват принципи за качеството на следните данни:

а) качество на данни, използвани за някакви цели и приемане на решения;

b) качество на данни, явяващи се подходящи и уместни в нужното място в нужното време;

c) качество на данни, съответстващи на изискванията на заявителя;

d) качество на данни, предотвратяващи възможни дефекти на информацията по пътя на усъвършенстване на обработки, които не допускат повторения и пропуски.

 

Структура на данни

Целта на ISO/TC 184/SC 4/WG 13 се явява вмъкване в ISO/TS 8000-1 по универсална структура на данните. На фигурата по-долу  е изобразена структура на данните.

 

 • Данните трябва да включват в себе си информация за източника, както и трябва да бъдат точни и пълни.

 • Данните трябва да бъдат кодирани в съответствие с концепцията за речник на данните.

 • Данните трябва да съответстват на спецификацията на данни.

 • Данните трябва да  съответстват на формален синтаксис.

 • Спецификацията на данните трябва да установява изисквания за кодиране с използване на концепциите от речника на данни.

 • Спецификацията на данни трябва да определя предпочитана терминология за концепцията в речника на данни.

 • Спецификацията на данни определя използваните на формален синтаксис.

 • В самите данни, в спецификацията на данни и в речника на данни се използват идентификатори, съответстващи на  схемата за идентификация.

Библиография

[1] ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics

[2] ISO/TS 8000-100 Data quality — Part 100: Master data: Exchange of characteristic data: Overview

[3] ISO/TS 8000-2001) Data quality — Part 200: Transaction data: Overview

[4] ISO/TS 8000-3001) Data quality — Part 300: Product data: Overview

[5] ISO 9000:2005 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

[6] ISO 9001 Quality management systems — Requirements

[7] ISO 9004 Quality management systems — Guidelines for performance improvements

[8] ISO 10303 (all parts) Industrial automation systems and integration — Product data representation and

exchange

[9] ISO 13584 (all parts) Industrial automation systems and integration — Parts library

[10] ISO/TS 22745-30 Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their

application to master data — Part 30: Identification guide representation

[11] ISO/IEC 9126 (all parts) Software engineering — Product quality

[12] ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology — Vocabulary — Part 1: Fundamental terms

[13] ISO/IEC 25000 Software Engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE) — Guide to SQuaRE

[14] ISO/IEC 250101) Software Engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE) — Quality model

[15] ISO/IEC 25012 Software Engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation

(SQuaRE) — Data quality model