Управление на данни

Христо Тужаров, 2013 

Зрялост на данните

 

[Home] [Съдържание]

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Стратегия за качество на данните

Стандарт  ISO 8000

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Критерии за качество на данните

Зрялост на данните 

Според обзор на Gartner / Forbes за 2008 г., един от най-важните приоритети на висшето ръководство през следващите пет години е управление на информацията като стратегически актив.

 

Gartner публикува обширно проучване за управление на информацията в  предприятието.

 

Управлението на данни и информация изисква постоянни усилия, които могат да отнемат на  една организация няколко години, за да постигне поставените цели.

 

Моделът на Gartner за зрялост на корпоративно управление на информацията дава отговор на тези въпроси:

 

 

 

Ниво  без да знания

Организацията работи в значителен риск при липса на информация, което води до неспазване на правилата, лошо обслужване на клиентите и ниска производителност.

 

Отличителните белези са:

 • Бизнес мениджърите и ИТ организацията не осъзнават, че информацията е проблем, като в същото време  потребителите нямат доверие на предоставяните им данни.
  Организацията приема стратегически решения, без адекватна информация .
  Няма официално разработена и утвърдена архитектура на информацията и архитектура на данните;

 • Информацията е разпокъсана и непоследователна в извеждана от  различни приложения. Никой не признава съществуването на проблеми с качеството на данните.

 • Липсва:

                * управление на информацията и данните;

                * сигурност и отчетност на основните информационни активи;
                * отчетност на разходите за информация;

 • В организацията не оценяват важността на метаданните. Липсват общи класификации , речници и модели на данните;

Ниво със знания

Организацията започва да разбира значението на информацията.

 

Отличителните белези са:

 • Оценява се  силата на информацията.  Разработват се стратегии, за да се трупат и проследяват данни. Основно се осъществяват персонални проекти. Съществуват разногласия за верността на данните и оплаквания, че данните са твърде много.

 • Налице е лошо качество на данните и на фрагментирана и непоследователна информация в ключови области. Аналитичните приложения създават всевъзможни непоследователни или съкратените доклади.

 • Никой не е отговорен за решаването на тези въпроси .

 • IT отделът търси ефективност чрез осигуряване на информация в отделните бизнес единици.

 • Определят се отговорници  за структурирани данни (като администратори на бази данни или
  моделиране на данни) , но не и за неструктурирано съдържание и електронна поща.

 • Признава се необходимостта от общи стандарти, инструменти и модели, за да се използват уменията по-широко и повторно.

 • Усилията да се документират рисковете, свързани с неконтролирани информационни активи (като
  одит на електронни таблици и бази данни с независими извлечени данни) са започнали .

 • Организацията има неофициални насоки за управление на информацията , които се прилагат само в отделни случаи. Съдържание или деловодители се появява само когато те са неизбежни .

Реактивно ниво

Бизнес и ИТ лидери реагират положително на търсенето на последователна, точна информация във всички ключови бизнес звена . Те предприемат коригиращи мерки, за да изяснят непосредствените нужди.

 

Отличителните белези са:

 • Някои бизнес единици осъзнават стойността на информацията.
  Все още никой не вижда необходимост за координиране на управлението на информация и за цялата организация .

 • Липсват процедурите за управление.

 • Организацията инициализира цели за споделяне на оперативна информация, въпреки че културните и организационни бариери възпрепятстват напредъка.

 • IT отделът предприема стъпки към споделяне на данни, но въпреки това не признава необходимостта от обща архитектура на информация,

 • Организацията се занимава с качеството на данните само когато проблемите станат очевидни .

 • Метриките (показатели за ефективност) се фокусират върху срока на годност на данните , файлове и други електронни форми.  

 

Проактивно ниво

Организацията разбира необходимостта от информация за развитие на бизнеса.

 

Отличителните белези са:

 • Висшето ръководство вижда значението на информацията като начин за увеличаване и насърчаване на различни инициативи. Определен е отговорник за тази дейност от високо равнище, който да координира широк кръг въпроси по осигуряване качеството на данните.  Заделен е стартов бюджет.

 • Разработена е информационна архитектура, която действа като рамка за съответна програма в подкрепа на бизнеса на организацията. Организацията определя стандарти за технологии за управление на информацията.

 • Работи се по утвърдена програма за осигуряване качеството на данните с назначени собственици на данните.

 • Поддържат се  локални модели на данни.  В  организацията се използват ИТ услуги за работа с данните.

 • Организацията започва да архивира и  да организира метаданни за повторна употреба.
   

Мениджърско ниво

Организацията възприема информацията като критична за бизнеса и предприема мерки за изграждане на информационна инфраструктура.

 

Отличителните белези са:

 • Висшето ръководство признава информацията като стратегически актив. То  финансира програма за корпоративно управление на информацията, която включва интересите на заинтересованите страни и приоритети въз основа на бизнес стратегията.

 • Организацията определя политики и стандарти, за да се постигне съгласуваност в управлението на данни и информация. Най-добрите практики са идентифицирани и се организира тяхното прилагане.

 • Група координира всички дейности, по управление на данни и информация. Отговорници поемат ангажимент за осигуряване на качеството на данните в бизнес единиците и IT отдела.

 • Политики и мандати са определени и документирани. Организацията използва корпоративни системи за наблюдение и мониторинг на качеството на данните.

 • Управлението на данни и информация става част от процеса на планиране, проектиране и разработване на приложения, които са включени в обща за организацията стратегия и програма , а не са предмет на отделни проекти.

 • Създаване на балансирана система от показатели за управление на информацията .

 

Ефективно ниво 

Организацията използва информация в цялата верига по реализация на бизнеса си.

 

Отличителните белези са:

 • Висшето ръководство разглежда  информация като конкурентно предимство и го използва, за създаване на стойност и повишаване на ефективността.

 • IT отделът  се стреми да направи управлението на информацията прозрачно за потребителите.

 • Мониторингът  и прилагането на управление на информация са автоматизирани в цялата организация.

 • Организацията е постигнала пет EIM цели:

                  * интегрирани домейни  данни;

                  * непрекъсваеми информационни потоци ;

                  * управление на метаданни

                  * интеграция на данни в целия IT портфейл

                * единно съдържание.

 • Метриките са фокусиране на  външни фактори , като например доставката на материали , риск и марж на печалбата . повторна употреба. Показателите показват положителни печалби от обмен на информация.