Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013  

Моделиране на данни

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

Моделиране на данни

Подходи в основата на моделиране на данни

Място и роля на моделирането на данни

Модел на данни

Видове модели на данни

Концепции в моделирането на данни

Методики за моделиране на данни

Примери на конвенции за синтаксис  

Съвременната делова среда непрекъснато се променя и компаниите трябва постоянно да реагират на тези промени, като адаптират към тях своите делови бизнес процеси.

 

За адекватна реакция на промените ( смяна на конюнктурата, промени в законодателството, реорганизация на бизнеса, сливане или поглъщане) на компаниите е необходим вид ресурс, какъвто е знанието.

Необходимостта от знания, повишава изискванията към използваната бизнес информация, нейния бизнес анализ и описание. Възниква необходимост от всеобхватно представяне на организационната структура чрез подходящи модели в областта на бизнеса, информацията и технологиите.

 

Моделите на данни са ценен инструмент в управлението на данните на една организация. Освен, че подпомагат анализа на изискванията към данните, те осигуряват вземането на правилни решения, дават възможност за обмен на информация, подкрепят инициативи в областта на качеството на данните и в крайна сметка се явяват крайъгълен камък при изграждане на архитектурата на данните.

 

Основен компонент на архитектурата на данните е моделът на данни, който обикновено е графично представяне на структурата на данните в определена предметна област.

 

Основните цели при моделиране  на данните включват:

 • Изучаване на значението  (семантиката) на данните;

 • Упростяване процедурите за описание на изискванията към данните;

 • Синхронизиране на данните със съответните бизнес процеси, които те осигуряват.

Моделирането на данни е формализиране и документиране на съществуващите процеси и събития, които се случват в дадена предметна област.

 

Моделиране на данни включва  техники и инструменти за улавяне и превод на сложни дейности в лесно разбираем  за широк кръг лица графичен език.

 

Моделът на  данните представлява  диаграма, която илюстрира връзката между данните. Добре документирани модели позволяват на заинтересованите страни да идентифицират грешки и да правят промени, преди да е написан програмен код.

 

За моделиране на данни често се използват няколко метода за да се представят едни и същи данни, като по този начин се гарантира , че всички процеси, образувания, връзки и потоци от данни са били идентифицирани.

 

Най общо моделирането на данни включва дейностите показани на фигурата по-долу.

 

Анализ и дизайн на данните

 • Разработка на концептуален модел - идентифицира най-високо ниво на отношенията между различните субекти. Концептуалните модели показват какво представлява системата или какво тя прави. Те се изграждат независимо от реализацията.

 • Разработка на логически модел на данни - илюстрира конкретните лица, атрибути и връзки, участващи в бизнес функция. Служи като основа за създаването на физически модел на данните.

 • Разработка на физически модел на данни - конкретно прилагане на логическия модел на данните към изискванията на конкретна база данни. Физическите модели отразяват технологичните решения и техните ограничения.

 • Управление на моделите за данни – съхранение и многократно използване на модели на данни или части от тях, чрез описание на моделите с метаданни в хранилище за данни.

 • Стандартизация (итология) на моделирането на данни – използване на стандартизирани данни градивни блокове при създаване на моделите.

Основни изисквания към моделиране на данни

 • Да е наясно каква информация съществува и за какво става въпрос;

 • Да може да отдели частта от информацията, подходяща за определена цел.

 • Да осигури обмен на данни между организации и системи.

 • Да осигури интегриране на данни от различни източници, като определи кои данни са вече обработени и кои са нови.

 • Да споделя едни и същи данни между приложения и потребители с различни гледни точки.

 • Да осигури управление на данните, включително история, за цял живот.

Недостатъци при моделиране на данни

 • Произволно или неподходящо се въвеждат ограничения за данните;

 • Данните не могат да се разгледат в исторически план, тъй като структурата на данните предвижда само преглед на текущото състояние, т.е всяко следващо състояние замества предишното.

 • Могат да бъдат въведени неверни данни при липса или не добре определени ограничения.

 • При актуализиране на едни и същи данни в множество системи могат да възникнат грешки.

 • Трудности могат да възникнат при интегрирането на данни от различни източници, поради несъвместимост в определенията и формата на данните.