Управление на данни

Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

Концепции в моделирането на данни

 

[Home] [Съдържание]

Моделиране на данни

Подходи в основата на моделиране на данни

Място и роля на моделирането на данни

Модел на данни

Видове модели на данни

Концепции в моделирането на данни

Методики за моделиране на данни

Примери на конвенции за синтаксис   

 

Онтологична схема на концепцията за моделиране на данни

В онтологичната схема показана на фигурата по-долу е направен опит да бъде предствена концепцията за моделиране на данни, състояща се от трите основни компонента - същности, атрибути и връзки и развита от Код и Чен за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят.

 

Онтологична схема на концепцията за моделиране на данни

 

Речник на ключовите понятия в концепцията за моделиране на данни

         Същност (Entity)

Същността представляна клас субекти, местоположение, обекти, събития или понятия, относно които е необходимо да се фиксират и съхраняват данни.

  • Субекти: агенция, фирма, доставчик, служител, студент и т.н.;

  • Местоположение: място на продажба, здание, филиал, кампус, и т.н.;

  • Обекти: книга, машина, детайл, изделие, материал, инструмент, кола и т.н.;

  • Събития: заявка, занятие, рейс, договор, регистрация, продажба и т.н.;

  • Понятия: сметка, период от време, дисциплина, запас, квалификация и т.н.

                Екземпляр на същността

Един  от множеството субекти, представители на дадената същност.

Пример същност -  тип хранителна стока: захарни изделия, брашна, колбаси и т.н.

 

         Атрибут

Описателно свойство или характеристика на същността.

      Синоними на атрибута - елемент, свойство или поле.

      Съставен атрибут състои се от други атрибути.

      Тип данни на атрибута (data type)  - определя какъв тип данни може да се съхранява в атрибута.

      Домейн на атрибута (domain) - определя какви значения за атрибута са допустими.

      Значение на атрибута по подразбиране (default value)  - определя  значение, което ще бъде съхранено, ако то не е било зададено от потребителя.

 

         Идентификация (Identification)

Обикновено същността съдържа много екземпляри (миллиони) и е необходимо однозначно да се идентифицира всеки екземпляр от същността на база значенията на атрибутите. За идентификация се използват различни ключове (атрибути)

     

                 Ключ (Primary key) - атрибут или група атрибути, които осигуряват уникални значения за всеки екземпляр от същността.

                Съставен ключ (concatenated key)  - група атрибути, които еднозначно идентифицират екземпляр от същността.

                Потенциален ключ кандидат за установяване на първичен ключ на екземпляр от същността.

                Първичен ключ (Primary Key) потенциален ключ, който в голяма част от случаите ще се използва за еднозначна идентификация на единствен екземпляр от същността.

                 Алтернативен ключ всеки потенциален ключ, който не е установен в качеството на първичен.

 

          Връзка (Relationships)

Естествено съединение, което существува между една или повече същности. Връзката може да представлява събитие, което свързва същности или просто логическа близост, която съществува между същностите. За описание на връзката се използва глагол.

 

                  Мощност (Cardinality) - определя минимално и максимално количество на използване на една същност, която може да бъде свързана с друга същност.Тъй като всички връзки се явяват двупосочни, мощността трябва да бъде определена в двете посоки за всяка връзка.

 

                

                   Степен на връзката  (Degree) количество същности, които  участват във връзката.

 

                   Рекурсивна връзка   връзка, която съществува между различни екземпляри на една и съща същност.

                  N-арна връзка връзки, които  могат да съществуват между повече от две същности.

 

        Външен ключ (Foreign Keys)

Първичен ключ на една същнст, който е вмъкнат в друга същност за идентификация на свързан екземпляр.

 

                  Неидентифицираща връзка всички участващи същности имат свой собствен независим първичен ключ т.е. нито един от първичните ключове не се разделя от свързаните същности.

                

                   Идентифицираща връзка родителската същност вмъква свой първичен ключ за установяване на част от първичния ключ на същността потомство.

 

                   Същност/потомство идентифицира връзка и често се нарича слаба (weak) същност, доколкото нейната идентичност зависи от съществуването на родителска същност.

 

                   Неспецифични връзки (връзки  много към много), в които множество екземпляри от една същност са свързани с множество екземпляри от друга същност. Неспецифичните връзки трябва да бъдат разрешени (resolved).  По-голяма част от неспецифичните връзки могат да бъдат разрешени чрез въвеждане на нова свързваща същност (associative entity).

 

         Категоризация(Generalization)

Конструкция, при която атрибутите, които са общи за няколко типа същности се групират в отделна същност, наричана супертип  (supertype).

 

                Същност супертип същност, екземплярите на която съдържат атрибути, общи за една или повече същности подтип.

                Същност подтип   екземплярите на която наследяват няколко общи атрибута от същността супертип  и след това добавят други атрибути, които са уникални за екземплярите на подтипа същност.

 

 

         Сумиране (Aggregation)

Процесът на асоцииране на обекти от различни видове заедно като смислено цяло. Също така се нарича състав/агрегиране.

 

         Ограничение (Constraint) 

Бизнес правило, което поставя ограничение на бизнес дейности и следователно ограничения на получените данни. Например, "само клиенти на едро могат да пускат поръчки на едро."