Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

 Рамка за моделиране на данни

 

[Home] [Съдържание]

Рамка за моделиране на данни

Онтология Моделирне на данни

Фактори на рамка за моделиране на данни

Околна среда за моделиране на данни

Развитие моделирането на данни 

 

Рамка за моделиране на данни

Описва моделирането на данни в една организация, включително свързаните с него понятия, компоненти и взаимовръзките между тях. Разработването на рамка дава възможност по-пълно да се опознаят основните компоненти, проблеми и задачи в областта на моделирането на данни, като се разкриват артефакти, които включват и описват допълнителни компоненти.

 

Стандартът ISO / IEC / IEEE 42010 «Концептуален модел на описание Архитектура» определя понятието архитектурна рамка като:

"Една архитектурна рамка установява обща практика за създаване, превод, анализ и използване на архитектурни описания в определена област на приложение или общността на заинтересованите страни.

 

 

 

·               Заинтересовани страни – имат интерес към системата, който се обуславя от нейното предназначение;

          Система – в стандарта терминът система  се използва най-общо - например, тя може да се отнася за дадено предприятие, система от системи, продуктова линия, услуга, подсистема , или софтуер.      

             Архитектура – системите имат архитектури. В Стандарта и съответно в предлаганата рамка архитектурата на системата се определя като: "Основни понятия или свойства на дадена система в заобикалящата я среда, въплътена в нейните елементи, взаимоотношения, и в принципите на нейния дизайн и еволюция" .

                          Предназначение на системата – описва преимуществата, които дава използването на рамка при моделиране на данни. Предназначението на система се разглежда от гледна точка на интересите на съответните заинтересовани страни.

           Направления в развитие на архитектурата - задават актуалните теми, които очертават средствата и подходите за развитие.

      Околна среда – всяка система обитава своя околна среда. Системата действа върху тази среда и обратно. Средата на система определя обхвата на влиянието и.

                          Архитектурни принципи общи правила и насоки, предназначени да бъдат трайни и рядко да се променят.

      Фактори - задават основите за изграждане на архитектурната рамка на моделирането на данни.

 

      Архитектурно описание артефакт, който описва моделирането на данни в една организация. Използва се като пътна карта при изграждане на архитектурата на системата.

 

Рамката се явява абстрактно разбиране на структура, която се използва при изследвания, целящи да определят възможните начини за решаване на проблем или представяне на идеи.

 

Рамка корпоративен модел на данните

Рамката корпоративен модел на данни е представена на фигурата по-долу. В основната си концептуална част тя представлява пирамида, едната страна на която представя моделите, използвани при корпоративно моделиране на данни, а другата средствата които се използват в тази дейност.

 

       Принципи на рамката

 

       Предимства на рамката

  • Снижава зависимостите от доставчици и интегратори;

  • Получаване  на ясна картина като цяло, независимо от броя на предприятията и информационните системи;

  • Опростява интеграцията - позволява интегрирането на различни ИТ системи на предприятието в т. ч.

    • Наследяване – вътре в предприятието

    • Външни – доставчици  и партньори

  • Опростява внедряването и намалява цената на проектите;

  • Осигурява гъвкавост и разширяемост - възможност за бързи промени и въвеждане на нови услуги и сервизи;

 

Етапи на развитие на рамката Моделиране на данни