Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

 

Околна среда за моделиране на данни

 

[Home] [Съдържание]

Рамка за моделиране на данни

Онтология Моделирне на данни

Фактори на рамка за моделиране на данни

Околна среда за моделиране на данни

Развитие моделирането на данни 

 

Рамката за моделиране на данни съществува в среда, която пряко влияе върху маркираните от нея дейности. Тази среда включва следните компоненти:

 

Цели и принципи

Определят посоката на бизнес целите на всеки модел и основните принципи, които ръководят реализирането на тези модели. Включват:

Технологии

Организациите трябва да ангажират основните умения за технологично управление на данните, за да се справят с нарастващия брой сурова информация, която съществува днес в предприятията. Солидната инфраструктура за управление на данни се явява критична способност в рамките на информационната архитектура. Включва:

 • Технологии (най-вече софтуерни инструменти);

 • Стандарти и протоколи;

 • Критерии за селекция;

Практики и техники

Съществуват популярни методи и техники, използвани за изпълнение на процесите и реализиране на  резултати. Включва:

 • Признатите най-добри практики;

 • Общи подходи;

 • Алтернативните техники.

Роли и отговорности

При разработка и експлоатация на корпоративните модели на данни е важно да бъдат определени ролите и отговорностите на всички участници в процеса. Много роли ще участват в множество функции. Включва:

 • Индивидуални Роли;

 • Организационни роли;

 • Бизнес & IT Роли;

 • Квалификации и умения.

Входове и изходи

При реализиране процеса на моделиране на данни е необходимо да се отчитат наличната информация, документи и физически бази данни, създадени като междинни и окончателни резултати. Включва:

 • Информация;

 • Документи;

 • Данни;

 • Други източници.

Активи

Всяка функция, включена в процеса на корпоративно моделиране допълнително се декомпозира. Дейностите са групирани в под-функции. Тези стъпки се явяват активи на организацията. Включват:

 • Фази, задачи, стъпки;

 • Зависимости;

 • Последователности и потоци;

 • Сценарии;

 • Събития.

Организационна култура

Организационната култура играе важна роля във всяка корпоративна дейност. Тя е особено важна при моделиране на корпоративните данни, тъй  като изисква специални умения, знания и нагласи. Включва: 

 • Ценности, убеждения, очаквания;

 • Нагласи, стилове, преференции;

 • Ритуали, символи, наследство.