Управление на данни

Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Модел PER

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

 

Същност на PER модела ( Process Entity Relationships - процес, същност, връзка)

 Моделът PER  представлява семантичен модел на данни, който доразвива идеите заложени в ER модела на Чен и  TM/Р модела на Код, нарича се PER (Процес, същност, връзка) и е базиран на процесния подход.

 

Модел PER

 

Моделът PER ( Процеси-Обекти-Връзки) доразвива семантичните модели на данни  в няколко направления :

  • Създава нова класификация на обектите;

  • Добавя процеса като нов вид обект;

  • Разполага на нива отделните видове обекти, така че да няма двусмислие в определяне вида на връзката между отделните обекти.

При прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят, моделът PER се базира на процесия и архитектурния подходи.

 

Необходимост и изисквания към разработван модел на данни

Моделирането на данните има една цел и тя е да опише структурата на данните, по начин, който е подходящ за съхранението им в бази данни. По тази причина, всички използвани системи за нотация, фундаментално са взаимно заменяеми. Основните различия между тях са естетически, въпреки, че някои от тях показват повече възможности, а други нямат символи за представяне на всички ситуации.

 

За постигане на съответното качество на използване на данните, е необходимо те да бъдат синхронизирани със съответните бизнес процеси, чрез използване на архитектурния подход, както и техниките за изграждане на архитектура на данните.

 

Основните цели при разработката на модел на данните включват:

  • Възможност за изучаване на значението  (семантиката) на данните;

  • Упростяване процедурите за описание на изискванията към данните;

  • Синхронизиране на данните със съответните бизнес процеси, които те осигуряват.

 

При създаване на модели на данните е необходимо да се получат отговори на определени въпроси, касаещи отделните същности (обекти), връзки и атрибути.

 

        Основни изисквания към модела на данни:

  • От синтактична гледна точка да бъде опростен и лесно разбираем от потребителите на данните.

  • От позиционна гледна точка типизиране на същностите в модела и позиционирането им в съответната диаграма.

  • От семантична гледна точка използванe на процесния подход при реализация на модела и архитектурния подход при определяне на корпоративния модел на данни.

  • От приложна гледна точка  да се използва при разработка на корпоративни модели на данните и техните компоненти в съответствие  с предложената рамка за моделиране на данни.