Управление на данни

Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Нива на модел PER

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

 

Моделът PER се изгражда на пет йерархично подредени и свързани помежду си нива:

 

Нива на модел PER

 

1-во ниво на модел PER

Това е нивото на  референтни данни с относително постоянен характер. Представлява картотека с данни, които поясняват и характеризират атрибути на обектите от  по-горните нива. В приложението те ще се явят, като комбо или лист боксове, от  които потребителя ще избира от списъци характеристиката, съответстваща на конкретния екземпляр от типа обект. Един път въведени данните на това ниво се използват многократно на по-горните нива

 

      Примери: населени места, тип, вид, статуси, цвят  на коса, на очи и т.н.

 

2-ро ниво на модел PER

Това е нивото на основните ( master) данни, представени от обектите участващи в процеса.  Тези обекти са основни поради ролята, която играят в процеса и се описват много подробно. Обикновено те се разделят на основни, подчинени и спомагателни. Това се прави с цел да се опростят таблиците в базите данни и да се направи приложението по-ефективно.

 

      Основен обект -  обект, на който атрибутите участват в транзакциите

 

      Пример: клиент, книга, манекен (№обект,  име, ЕГН и други).

        

      Подчинени обекти обекти, намиращи се в релация 1:1 с основния обект, атрибутите на които служат за извеждане на разнообразни справки за основния обект.

 

      Пример: Клиент координати за възка, клиент паспортни данни , снимка и т.н.

 

      Спомагателни обекти вид подчинени обекти, които съществуват относително самостоятелно в рамките на приложението и не участват в обекта процес. Те могат да бъдат напълно самостоятелни или обвързани с основните обекти в релация  n:m.

 

      Примери: автори на книги,  събития  и т.н.

 

3-то ниво на модел PER

Това е нивото на обектите процеси. От тях зависят всички останали обекти и участието им на определено ниво на модела. В тях участват основни обекти, които са включени еднозначно в процеса. В някои случаи обектите процеси могат да липсват, когато програмното приложение представлява някакъв вид картотека (агрегирана бизнес същност) студенти, служители, книжен фонд и други. За да се определят атрибутите на този тип обекти е необходимо да се отговори на няколко основни въпроса кой, кога, за кога, къде, с какъв документ и т.н.

 

      Примери:  поръчка, доставка, заемане, изпит,

 

4-то ниво на модел PER

Това е нивото на обектите връзки. Те реализират релации   N: M между два или повече обекта от по-долните нива. Биват дава вида с участие на обекта процес или без него. Идентифицират се със съставен ключ от първичните ключове на обектите, между които се осъществява връзка. Ако е необходимо да се включат някои характеризиращи връзката атрибути, те най често биват: количество, цена, разстояние  и други.

 

      Примери за обекти връзка, в който участват обект процес и основен обект.: поръчка на стоки,  доставка на оборудване, заемане на книги, изпит на студенти.

 

      Примери за обекти връзка, в които липсва обект процес: автори на книги, комуникации с клиента, материали за рецепта, цветя в букет и други.

 

0 - во ниво на модел PER   - изясняване на  атрибутите на  обектите (създаване на логически модел)

Моделът PER дава възможност да се разработват концептуални и логически модели на данните. 

 

На фигурата по-долу е направен опит схематично да бъдат показани типовите обекти на модела и определяне на техните атрибути.