Управление на данни

©Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Методика за моделиране на данни 

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

Методиката, като правило се явявя алгоритъм или процедура за  провеждане на някакви насочени действия с помощта на конкретен инструментариум. Близка е до понятиего технология.

 

Методиката описваща работата с модел PER включва  :

 • Дейности по реализацията на методиката;

 • Препоръки за дизайна на приложението.

При описание на методиката, като пример се използва моделиране на данните в предметна област „ВУЗ – Висше учебно заведение”

 

Дейности по реализация на методиката

 

 

       1.  Определяне на обектите процеси в предметната област

         При определяне на процесите се използва модела  eTOM, т.е. само неговата структура и процеси, които са аналогични на процесите в съответната предметна област. Моделът eTOM е част от концепцията NGOS.

 

       Възможности на  eTOM

 • Създаване на фундаментален модел на бизнес процесите в предметната област и последваща разработка на архитектурата на предприятие. Провеждане на комплексен бизнес анализ, проектиране и оптимизиране на бизнес процесите.

 • Откриване на процеси имащи еднаква функционалност и отстраняване на дублиранията;

 • Осъществяване на оценка на стойностните характеристики, ефективността и други параметри.

      Преимущества от прилагане на eTOM

 • Универсалност на модела и неговото непрекъснато усъвърщенстване; Интеграция с други методологии, такива като  BSC, ITIL, CRM, SCM и др.;

 • Възможност за използването му във всяка телекомуникационна (или друга) компания, независимо от кръга на решаваните задачи;

 • Многократна икономия на ресурси при разработката на архитектурата на бизнес процесите на компанията;

 • Използване на успешен опит и многобройни внедрявания.

 

      Пример

В примера е декомпозиран процеса „Учебна дейност” на три нива, като моделът PER е демонстриран с процеса „Изпит”. В примера са показани и съответните дейности по изграждане на модела.

 

 

       2.  Определяне на основните обекти, участващи в процеса

Основните обекти представляват ядрото на модела за структуриране на данни. В разработената таксономия на данните те фигурират като основни данни (мастер данни).

 

Семантично те са свързани с обекта процес,  т. е.  са същности, които участват в реализирането му. За определянето из се задава следния въпрос:

 

       Пример:     Въпрос: Кой участва в провеждането на изпит?

       Отговор: преподаватели, студенти, дисциплина.

 

Тези основни обекти в процеса изпит  участват само с основните си данни (примерно за студент – ФН, име, специалност) , но в предметната област участват с много повече данни. За отразяване на пълните данни за основните обекти се използват Агрегирани бизнес същности.

 

       3.  Определяне отношенията  между обектите

Определят се два вида отношения между обектите:

 • Процес – основен обект. Примери: продажба – клиент; заемане – читател.

 • Основен обект – подчинен или списъчен обект. Пример: книга – автори; език – степен на владеене, студент – събития.

Отношение между обекти

Тип на отношението

 

Примерна схема

 

Процес – основен обект.

В този случай са възможни два варианта на отношения 

1 : n –  основния обект участва в обекта процес (с външен ключ)

n : m -  основния обект, заедно с обекта процес участват в новосъздаден обект за връзка

Основен обект – подчинен обект или списъчен обект .

В този случай са  възможни три варианта на отношения:

 

1 : 1 – подчинения обект има същия първичен ключ както основния обект;

1 : n -  подчинения или списъчния обект участват в основния обект (с външен ключ)

n : m – създава се нов обект за връзка, в който участват основния и подчинения обект (с външен ключ)

 

        4. Създаване на обекти за връзка

Обекти за връзка се създават при отношение n : m на:

 • обект процес и основен обект. Примери: продадена стока ( продажба , стока); доставени материали ( доставка, материали).

 • основен обект и подчинен, съпътстващ или списъчен обект. Примери: биография ( студент, събития, място на събитие), корпоративен статус ( персонал, длъжност, отдел).

       5. Определяне на атрибутите на създадените обекти

Задачата по определяне на атрибутите на отделните обекти в модела ПЕР е сложна за семантично описание, както и за формализиране. Тя се явява основна част от създаване на логическия модел на данните.

По-долу във таблиците  и фигурата е направен опит за такова описание както следва:

 

Фигурата  представя основните типове обекти на модела ПЕР, връзките помежду им, идентифициращите ги атрибути и въпросите, на които трябва да се даде отговор, за да се уточнят описателните атрибути.

 

Таблицата по долу   описва атрибутите на основните типове обекти  на модела ПЕР, като е указан начина на определяне на техните атрибути, на база примерна реализация на модела – Изпит.

 

Въпрос

Примерен атрибут

 

Обект процес  - изпит

Индивидуални характеристики

Кой и как участва

ID, име

Преподавател n:m

Дисциплина   1:n

Студент          n:m

 

Кога?

Дата, час

 

Къде?

Град, корпус, зала

 

С какъв документ?

Протокол ......

 

Други характеристики?

 

 

Обект за връзка – изпитани студенти

Кои обекти  се свързват?

ID Изпит, ID студент

 

Каква мярка?

оценка

 

Колко?

Цифрова оценка

 

Основен обект – преподавател, дисциплина, студент

Индивидуални характеристики?

ID, Име, ФН,

специалност

 

Списъчни характеристики?

специалност, тип, оценка

 

Обект списък – специалност, курс, семестър

 

Индивидуални характеристики?

ID,

Наименование

 

 

 

 

 

Таблицата по долу представя примерен формализиран списък на  атрибутите на основен обект „Учебна дисциплина”, който дава представа за основни типови атрибути, които могат да се използват за подобни обекти.

 

Таблицата  характеризира атрибутите на обекта. Тя е аналогична на използваната в модела SID. В нея са включени наименование, описание на атрибута, тип на данните, признак задължителен / незадължителен,  особености на използване и забележка.

 

Название на обекта

Дисциплина

 

 Име на атрибута

 

Описание

 

Тип данни

 

Задължителен/

Незадължителен

 

Забележка

 

 

ID

Идентификатор, еднозначно определящ дисциплината

 

 

Задължителен

 

 

 

Наименование

 

Название на дисциплината

 

 

Задължителен

 

 

 

Описание

 

Подробно описание на дисциплината

 

 

Задължителен

 

 

 

Период на действие

Период в който ще действа.

Период време

Незадължителен

 

 

 

Тип

 

Към коя категория принадлежи

 

Незадължителен

 

 

 

Статус

 

Какъв статус има

 

 

Задължителен

 

 

 

      

6. Създаване на обекти за справка

Обектите списъци се създават след определяне на атрибутите на обектите и съответстват на списъчни характеристики на обектите.  Примери за списъчни характеристики: Тип стока, жанр на книга, цвят на коса и т.н.