Управление на данни

©Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Препоръки за дизайна на приложението

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

Съществено предимство на модела PER, е че той дава възможност да се изведат определени правила за дизайна на приложението, създадено на негова база.

 

В таблица по долу са представени предложения за реализация на основните обекти и атрибути на модела PER, при създаване на приложение.

 

Име на обекта

Object name

Форма за въвеждане

 на данни

Input form

Пример

Example

Обект процес

 

Картон

 

Основна форма - изпит, с вградени подформи – комисия и изпитани студенти

Основен обект

 

Картон

 

Основна форма – студент, с вградени подформи – езици, състояние, комуникации, биография

Обект за връзка

 

Таблична форма

 

Подформи - владеене на езици, състояние на студента и т.н., синхронизирани по ID студент

 

Подчинен обект

 

Картон или таблична форма

 

Подформа – статус на студент,  вградена във формата на основния обект – студент и синхронизирана с ID студент

Списъчен обект

 

Таблична форма

 

Самостоятелна форма –езици, степен на владеене и т.н.

Списъчен атрибут – външен ключ

 

Текстови атрибут

Text attributes

Комбо бокс или лист бокс

 

Текстово поле

Text box

ID език – във формата владеене на езици

 

ID комуникации във формата комуникации със студента

Име на студента

 

 

Пример за реализация на модела PER в съответствие с направените препоръки е показан на фигурата по-долу:

 

Пример за реализация на модела PER