Управление на данни

Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013    

Разширен информационен модел EIM

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Разширен информационен модел EIM

Място и роля на EIM

Основни принципи на  модела EIM

Модел на предметна област

Агрегирана бизнес същност

Методика за реализация на модел EIM

 

Разширен информационен модел (Extended Information Model EIM) - средство за прехвърляне на нещата от реалния в компютърния свят, предназначено за анализ и дизайн на корпоративни данни.

 

Съгласно определение на TMF, информационния модел независимо от особеностите на практическата реализация представяне на важни от гледна точка на бизнеса концепции и същности, техните характеристики и отношения.

 

Информационният модел позволява:

 • Да се опише взаимодействие и да се даде визуална представа на същности и връзки между тях;

 • Да направи представата за информацията точна и пълна за сметка на използване на подходяща нотация за моделиране;

 • Да формира единен поглед върху информационното напълване на бизнеса.

На фигурата по-долу е показан модела EIM, във вид на пирамида едната страна, на която представя моделите задаващи същността на EIM, а другата страна - средствата за реализация на тези модели.

 

Разширен информационен модел EIM

 

Домейни  от предметната област

За всяка организация са типични три направления в дейността, които се описват със съответните бизнес процеси:

 

Стратегия (SIP - Strategy, Infrastructure, Product) -  включва целия спектър въпроси свързани със стратегията на организацията, развитието на инфраструктурата и управление на жизнения цикъл на продуктите (услугите).

 

Стратегия

 

Операционни процеси (Operations)  - явяват се най важните бизнес процеси в една организация, които обезпечават представянето и осигуряването на услуги и продукти.

 

Операционни процеси

 

Управление на организацията (Enterprise Management) обхваща общи въпроси по осигуряване дейността на организацията, такива като управление на кадри, финанси и активи, знания, външни връзки и т.н.

 

 Управление на организацията

 

Тези три направления се явяват  основните домейни, които трябва да бъдат моделирани при изграждане на информационната инфраструктура и приложения в една организация. Към всеки от тях се развива и съответната информационна система:

 • OSS (Оperational Support Systems) - система, за поддръжка на операционните процеси;

 • BSS (Business Support System) процеси от групата Стратегия, инфраструктура и продукт;

 • ESS (Enterprise Support System) -    процеси по управление на организацията.

 

Тези направления са много добре развити в концепцията NGOSS (New Generation Operation System and Software) на TMF (Tele Management Forum) и представляват 0-во ниво на модела еТОМ (enhanced Telecom Operations Map) .

 

На 1, 2 и 3 нива от модела  eTOM се извършва детайлизация на описаните по-горе области до подпроцеси.

 

Модели на предметната област

ANSI през 1975 г. определя три модела за описание на предметната област:

 • Концептуален модел на данните  : описва семантиката на домейна, чрез включване на архитектурни елементи (процеси, агрегирани бизнес същности, данни градивни блокове), тяхното описание и връзки помежду им.

 • Логически модел на данните  : описва семантиката, като определя технологиите за манипулация на данни. Състои се от описания на таблици и колони, обектно-ориентирани класове и XML тагове, наред с други неща.

 • Физически модел на данните  : описва физическите средства, чрез които се съхраняват данните в конкретната база данни.

 

Значимостта на този подход, съгласно ANSI, е, че той позволява трите перспективи да са относително независими един от друг. Технология за съхранение може да се промени, без да засяга логическия или концептуалния модел. Структурата на таблицата / колона може да се промени без (задължително), промяна на концептуалния модел.

 

     Модел на предметната област - целта на модела на предметната област е да улови и представи съответните бизнес изискванията. За реализацията му се използва нотацията CDIF (CASE Data Interchange Format). На база изискванията се конкретизират домейните, предмет на изследване от EIM.

 

      Модел бизнес процеси - използва се някой от утвърдените модели за описание и декомпозиция на бизнес процесите (eTOM, SCOR). Процесите от второ ниво на дакомпозиция се използват като вход за създаване на концептуален модел на данните.

 

      Концептуален модел на данните - разработват се два вида ксонцептуални модели:

 •       Процес ориентиран - описва процес от второ ниво на модела eTOM (пример: изпит, учебни занятия, и т.н.

 •       АВЕ ориентиран - агрегирана бизнес същност, която описва основен обект от предметната област (обикновено участва в процеса, пример : преподавател, студент, дисциплина).

 

      Агрегирана бизнес същност - тясно свързани различни същности, обединени в една група. Описват данни, които участват в процеса. Имат стратегическо значение за организацията.

 

      Данни градивни блокове - описват конкретни архитектурни решения в областта на моделиране на данни, които се явяват типови и могат многократно да бъдат използвани в различни приложения ( пример: комуникации със студента, биография на персона и т.н.).