Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

Модел на предметна област

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Разширен информационен модел EIM

Място и роля на EIM

Основни принципи на  модела EIM

Модел на предметна област

Агрегирана бизнес същност

Методика за реализация на модел EIM 

 

Онтологичен подход за моделиране на предметна област

Целта на модела на предметната област е да улови и представи съответните бизнес изисквания към данните За такъв модел, е важно да бъде прост и лесен за разбиране. Този модел на данните ще представлява основа за по-нататъшен анализ, така че не е необходимо да улови всички детайли.

 

Модел на предметна област

 

 

        Онтология

Това е структура, описваща значението на елементите на някаква система, опит да се структурира реалния свят, да се опише някаква предметна област във вид на понятия,и правила, както и твърдения за тези правила, с помощта на които могат да се формират отношения, класове, функции и т.н.

 

В областта и ИТ онтологията се разглежда като език за детайлна формализация на предметна област  с помощта на концептуална схема и включва в себе си речник на понятията, функциите и интерпретациите. 

По ниво на обобщение онтологиите се делят на

  • мета-онтология, описваща най-общи понятия;

  • онтология на предметната област, която уточнява понятията на мета-онтологията;

  • приложна онтология, описваща концептуалния модел за конкретната задача.

Една от перспективните области на използване на онтологията се явява моделирането и проектирането. Онтологичните модели решават проблема с концептуализация на предметна област на предприятие на високите нива на архитектурата.

 

        Мета-модел 

Модел на конструкции и правила, необходими за изграждане на специфични модели в сферата на конкретни интереси. Валиден мета-модел е онтология, но не всички онтологии описват мета-модели. 

Мета-модел може да се разглежда от две различни гледни точки:

  1. като набор от градивните елементи и правила, които се използват за изграждане на модели

  2. като модел на домейн предметна област.

 

Мета-моделиране на предметна област може да има своя собствена онтология. Например, семейството стандарти CDIF, които съдържа CDIF мета-модели, заедно с правилата за моделиране, е такава онтология. 

 

        CDIF (CASE Data Interchange Format)

CDIF  е стандарт който се използва за експорт/инпорт на данни за различни предметни области. Този стандарт определя инструменталните средства за описание на нови предметни области. Към стандарта са разработени гама мета-модели за представяне на различни аспекти в моделирането на данни.

 

Преимущества на онтологичен подход за моделиране  на предметна област

  • Моделът е универсален и описва различни аспекти  на корпоративната архитектура - от система за стратегия и цели до организационна структура и организация на  бизнес процесите;

  • Моделът е приложим на различни нива на детайлизация - от високо ниво на на описание на базови категории на мениджмънта до до ниво на проектиране на аналитични приложения;

  • Моделът е лесно адаптируем;

  • Отделни аспекти на на архитектурата на предприятието могат да бъдат описани на други езици на моделиране, с използване на понятията въведени от онтологичния модел.

  • Моделът интегрира понятията на различни аспекти на архитектурата на предприятие  и систематизира понятийния апарат;

Пример: мета-модел на предметна област ВУЗ

 

Модел на предметна област - ВУЗ