Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

Данни градивни блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Данни градивни блокове

Методическа основа ДГБ

Архитектура на Gartner

Методика Togaf

3D модел на архитектура на данните

Подход Данни Гредивни Блокове  

 

Данни Градивни Блокове

Описват конкретни архитектурни решения в областта на моделиране на данни, които се явяват типови и могат многократно да бъдат използвани в различни приложения.

 

Представляват функционално обособени един или група обекти, които реализират конкретна функция в рамките на една агрегирана бизнес същност или един процес.

 

Примери: Клиенти основни данни, клиенти фирмени данни, комуникация с клиенти и т.н.

 

      Основна идея за Данни Градивни Блокове

Цялата материя е изградена върху основата на малко на брой атомни градивни елементи. Може да бъдат  етикетирани и изградени няколко атомни структури от данни, въз основа на определен брой "основни градивни " елементи на данните.

 

 

Обикновено при структуриране на данните се използват стотици или дори хиляди имена на елементите от данни.  По-голямата част от имената са омоними, синоними и псевдоними, създадени в отсъствието на три фактора:

  • стандарти за именуване;

  • гледна точка от позицията на корпоративен модел на данните;

  • подходящи средства за планиране, създаване и използване на данни.

      Възможно ли е всички данни в молекулите да се образуват от определен брой атоми данни?

 

Използването на този подход изисква разработване и прилагане на солидна основа от данни градивни блокове и образувания, създадени на тяхна база,  които могат да се използват за многократна употреба, като гарантират точна, интегрирана и надеждна информация.

 

Варианти за реализация на Данни Градивни Блокове

       

         Процес ориентирани ДГБ

Данни градивните блокове от този вариант влизат в състава на модела на данни, описващ процес от 2-ро ниво на модела еТОМ. На фигурата по-долу е показана примерна реализация на модел от този тип.

 

 

В показания пример в модела на данни участват обект процес - Изпит, агрегирана бизнес същност - Дисциплина и два Данни Градивни Блокове - Комисия и Изпитани Студенти.

 

     Агрегирана същност ориентирани ДГБ

Данни градивните блокове влизат в състава на модела на данни, описващ една агрегирана бизнес същност. На фигурата по-долу е показана примерна реализация на модел данни от този тип.

 

 

В показания пример (продължения на горния) е представен модел на данни на агрегирана бизнес същност Дисциплина. Тя включва определен брой типови ДГБ, които са функционално зависими и описват подробно агрегираната същност (статус, спецификация, тестване, история).