Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Рамка Данни Градивни Блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Рамка Данни Градивни Блокове

Среда  Данни Градивни Блокове

Принципи Данни Градивни Блокове

Предимства Данни Градивни Блокове

Архитектура Данни Градивни Блокове 

Основни понятия за рамка (Framework)

Рамката описва това, което е  предмет на съответната дейност, включително свързаните с него понятия, компоненти и взаимовръзките между тях. Разработването на рамки разкрива артефакти, които включват и описват допълнителни компоненти.

 

Стандартът ISO / IEC / IEEE 42010 «Концептуален модел на описание Архитектура» определя понятието архитектурна рамка като:

  • Конвенции, принципи и практики за описание на архитектури, установени в рамките на определена област на приложение и / или общност от заинтересовани страни;

  • Обща практика за създаване, превод, анализ и използване на архитектурни описания в определена област на приложение или общността на заинтересованите страни

  • Абстрактно разбиране на структура, която се използва при изследвания, целящи да определят възможните начини за решаване на проблем или представяне на идеи.

 

 

Функционална схема на архитектурна рамка съгласно стандарта ISO 42010

 

На фигурата е представената леко модифицирана схема на архитектурна рамка заимствана от стандарта ISO 42010. Тя дава представа за основните компоненти, на които се базира една рамка и тяхното взаимодействие:

  • Заинтересовани страни – имат интерес към системата, който се обуславя от нейното предназначение;

  • Система – в стандарта терминът система  се използва най-общо - например, тя може да се отнася за дадено предприятие, система от системи, продуктова линия, услуга, подсистема , или софтуер. Системите могат да бъдат изкуствени или естествени. Данни градивните блокове по същество се явяват подсистеми, на съответната система – модел на данните.

  • Предназначение на системата – описва преимуществата, които дава използването на данни градивни блокове при моделиране на данните. Предназначението на система се разглежда от гледна точка на интересите на съответните заинтересовани страни.

  • Околна среда – всяка система обитава своя околна среда. Системата действа върху тази среда и обратно. Средата на система определя обхвата на влиянието и. В тази рамка средата се разглежда по-възможно в най-широк смисъл, като включва, оперативни, технически, стратегически, регулаторни, както и всички други влияния, които могат да повлияят на архитектурата и.

  • Архитектура – системите имат архитектури. В Стандарта и съответно в предлаганата рамка архитектурата на системата се определя като: "Основни понятия или свойства на дадена система в заобикалящата я среда, въплътена в нейните елементи, взаимоотношения, и в принципите на нейния дизайн и еволюция" .

  • Архитектурни принципи общи правила и насоки, предназначени да бъдат трайни и рядко да се променят. Те се явяват елемент от структуриран набор идеи, които заедно определят същността на архитектурната рамка и начините за постигане на резултати.

  • Архитектурно описание артефакт, който описва данни градивните блокове. Използва се от архитекти и други заинтересовани лица с цел да разберат, анализират и сравняват архитектури, а често и като "планове" за планиране и строителството.

Рамката на данни градивни блокове ще съществува успоредно с други рамки, които се създават и касаят архитектурата на данни.

Тя задава скелета на основни архитектурни компоненти при моделиране на данните, каквито се явяват данни градивните блокове.

Разработването на рамка дава възможност по-пълно да се опознаят основните компоненти, проблеми и задачи в областта на моделирането на данни, като се разкриват артефакти, които включват и описват допълнителни компоненти.