Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Предимства Данни Градивни Блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Рамка Данни Градивни Блокове

Среда  Данни Градивни Блокове

Принципи Данни Градивни Блокове

Предимства Данни Градивни Блокове

Архитектура Данни Градивни Блокове  

 

При разглеждане на предимствата, които предоставя архитектурната рамка ДГБ е използван модела на Захман. На фигурата по-долу  са указани заинтересованите от една информационна система лица и основните действия, които те извършват.

 

 

При разработка на архитектурна рамка е от съществено значение да се представят предимствата, които тя предоставя на заинтересованите лица. В таблицата по-долу е направен опит да се подредят основните предимства които предоставя на заинтересованите страни рамката данни градивни блокове. 

 

Плановик

 • Откриване на бизнес процеси, и тяхното класифициране според необходимата срочност от тяхната информатизация.

 • Откриване, формализиране и документиране на изискванията към необходимите на бизнеса данни;

 • Анализ на алтернативни варианти за усъвършенстване на бизнес процесите.

Собственик

 • Снижава зависимостите от доставчици и интегратори;

 • Получаване  на ясна картина като цяло, независимо от броя на предприятията и информационните системи;

 • Намаляване разходите за идентификация на архитектурните компоненти;

 • Оптимизиране на ИТ инфраструктурата;

Архитект

 • Опростява интеграцията - позволява интегрирането на различни ИТ системи на предприятието в т. ч.

             * Наследяване – вътре в предприятието

             * Външни – доставчици  и партньори 

 • Осигурява гъвкавост и разширяемост - възможност за бързи промени и въвеждане на нови услуги и сервизи;

 • Внедряване на единни корпоративни архитектурни стандарти.

 • Наличие на инструменти за анализ на архитектурната информация;

Проектант

 • Опростява внедряването и намалява цената на проектите;

 • Анализ на информационните системи (ИС) и тяхната архитектура;

 • Анализ на алтернативни варианти за усъвършенстване на информационната инфраструктура.

Разработчик

 • Оценка степента на оптимизацията на обработката на данни във взаимодействащите информационни системи (премахване на дублиращите се системи и данни);

 • Отстраняване на дублирани функции в информационните приложения;

Сервиз