Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Архитектура Данни Градивни Блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Рамка Данни Градивни Блокове

Среда  Данни Градивни Блокове

Принципи Данни Градивни Блокове

Предимства Данни Градивни Блокове

Архитектура Данни Градивни Блокове  

 

Данни градивните блокове са основен компонент при моделиране на данните. На фигурата по-долу е показан многослоен ромбовиден модел на данни на една организация. Той обхваща 4-ри слоя, като на едната страна  са показани отделните модели (бизнес процеси, концептуален модел, логически модел), а на другата страна са показани съответните методики чрез които се разработват моделите( модел еТОМ и модел PER).

 

 

 

        Бизнес процеси

Концепцията данни градивни блокове поставя процесния подход в основата на моделирането на данни.

Предметната област, която трябва да бъде моделирана съществува и се развива чрез съществуващите в нея процеси. На тези процеси, за да функционират са им необходими данни. За моделиране на процесите съществуват няколко методики –

• SCOR (Supply Chain Organization and Reference Model)

• eTOM (Enhanced Telecom Operations Map®)/ Shared Information Data Model (SID).

 

        Модел еТОМ

Представлява  структурен модел на бизнес процесите в телекомуникациите.

Моделът позволява да се получи обща представа за типичните за отрасъла бизнес процеси и да се осигури възможност за тяхната стандартизация в бъдеще.

 

       Концептуален модел на данните

Процес на изграждане модела на данните, свързан с дейността на дадена организация, който е независим от физическите фактори. Описва понятия от предметната област (домейн), техните взаимовръзки, както и налаганите ограничения на данните.

 

       Данни градивни блокове

Описват конкретни архитектурни решения в областта на моделиране на данни, които се явяват типови и могат многократно да бъдат използвани в различни приложения.

 

        Логически модел на данните

Разширение на концептуалния модел, в което се описват атрибутите на данните и техните типове.

 

        Модел PER

Моделът PER  представлява семантичен модел на данни, който доразвива идеите заложени в ER модела на Чен и  TM/Р модела на Код, нарича се PER (Процес, същност, връзка) и е базиран на процесния подход.

 

        Физически модел на данните

Описва физически средства, използвани за съхраняване на данни. Процес на избор на специфични структури за съхранение и пътища за достъп до файловете, изграждащи БД.

 

Архитектурно описание

Най-общо под понятието архитектурното описание се разбира единно, комплексно описание на текущото и целево състояние на бизнеса и информационните технологии, както и на техните взаимовръзки.

 

Архитектурното описание се явява най важния архитектурен процес, който на база архитектурните артефакти описва бизнес и системната архитектура на предприятието, както и взаимовръзките на съставящите ги компоненти.

 

Архитектурното описание се явява базис за разработката на архитектурата на предприятието, нейния анализ и поддръжка в актуално състояние. То включва разнообразни обекти, описанието на които е подчинено на единен архитектурен модел.

 

За описание на данни градивните блокове се използват следните данни:

  • Извършва се текстово описание на същността;

  • Изброяват се АВЕ, в които градивния блок участва;

  • Изброяват се същностите които участват в градивния блок;

  • Описват се правила на използване и реализация

 

Пример : Комуникации с персона

 

Название

Комуникации с персона

Описание

Подробно описание на градивния блок

АВЕ

Студент, преподавател, служител

Свързани същности

Персона, комуникации, комуникации с персоната

Правила

 

За описание на включените в ДГБ cъщности/обекти се използват следните данни:

  • Описание на атрибута;

  • Типа на данните;

  • Допустими значения;

  • Признак за задължителен/незадължителен

  • Особености на използване и забележки

 Пример Комуникация

Название на

същността

Комуникация

Название на атрибута

Описание

Тип на данните

Допустими значения

Задължителен

Забележка

Номер

Идентификатор, еднозначно определящ спецификацията

номер

 

задължителен

 

Название

Название на същността

текст

 

задължителен

 

Описание

Подробно описание

текст

 

задължителен

 

Марка

Производител или търговска марка

текст

 

задължителен

 

Период на действие

Период  в течение на  който същността е действителна

време

 

задължителен

 

Статус

Състояние на същността

текст

 

незадължителен