Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Абстракция Данни Градивни блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

Абстракция Данни Градивни блокове

 

Области Данни Градивни Блокове

 

Зрялост  данни  градивните блокове

 

1. Абстракция - указва предназначението на DBB (Данни Градивни Блокове), неговия разработчик и собственик, както и реализиращия го модел на данни. Включва следните нива :

 

 

1.1. Нива на абстракция - моделирането на данни се реализира в рамките на три модела - концептуален, логически и физически. Данни градивните блокове въпреки и част от общия модел на данни подлежат на същите обработки.

 

       1.1.1. Концептуален модел - обикновено се създава в информационния етап на стратегията за управление. Съдържа ключовите същности и отношения и представя графично, на високо ниво концепцията за данни градивния блок. Не зависи от използваната за реализация платформа и програмен език. Реализира се чрез използване на метода PER  (Process-Entity-Relation).

 

       1.1.2. Логически модел - описва конкретните структурни елементи (таблици), техните атрибути и съответните типове данни. Определя приложимите бизнес правила.

 

       1.1.3. Физически модел - крайното представяне на структурите на базата данни, които са получени от модела. Съдържа подробни спецификации за проектиране на бази данни.

 

1.2. Изпълнявани роли

 

       1.2.1. Архитект - разработва системната архитектурата на предприятие, включваща архитектурата на данните, приложенията и инфраструктурата.

 

       1.2.2. Проектант - проектира приложенията и съпътстващите ги бази данни, като създава логическия модел на данните.

 

       1.2.3. Разработчик - разработва приложенията и физическият модел на базата данни.

 

       1.2.4. Собственик - отговаря за съответни данни градивни блокове - съхранение, актуализации, нови приложения.

 

1.3. Детайлизация

 

       1.3.1.Предприятие/организация - съвкупност от взаимодействащи елементи, които реализират конкретни бизнес процеси и преследват определени цели.

 

       1.3.2. Проект - извършване на съвкупност от разнородни дейности за решаване на сложен нестандартен проблем при наложени ограничения относно време, разходи, качество и специфични изисквания към неговата организация.

 

       1.3.3. Приложение - програма за реализиране на конкретна задача.

 

       1.3.4. Модул на приложение - част или фрагмент от приложението, за реализиране на конкретната задача