Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

ДАННИ

        ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ДАННИТЕ

        ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

      ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЕ

        РАСТЕЖ НА ДАННИТЕ

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

      СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

        ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

 

         Позициониране на данни

 

        Структуриране на данни

        ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

        НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

       ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

        ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

         Обработка на данни - жизнен цикъл

ДОМ УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

        Управление на данни (Data Governance)

        Управление архитектурата на данни

        Анализ и дизайн на данните

        Управление на бази данни

        Управление сигурността на данните

        Управление на основни и справочни данни

        Управление на хранилища на данни и бизнес интелект

        Управление на контент

        Управление на метаданни

       Управление качеството на данните

 

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

        Стратегия за качество на данните

        Стандарт  ISO 8000

        КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ "Качество на данните"

        ФАКТОРИ, ИЗИСКВАЩИ КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

        Критерии за качество на данните

        Зрялост на данните

Моделиране на данни

      Подходи в основата на моделиране на данни

      Място и роля на моделирането на данни

     Модел на данни

    Видове модели на данни

     Концепции в моделирането на данни

     Методики за моделиране на данни

     Примери на конвенции за синтаксис

Рамка за моделиране на данни

       Онтология Моделирне на данни

     Фактори на рамка за моделиране на данни

      Принципи на рамка за моделиране на данни

     Околна среда за моделиране на данни

     Развитие моделирането на данни

Модел PER

      Модел PER нотации

      Нива на модел PER

      Модел PER примерни диаграми

      Методика за моделиране на данни 

     Препоръки за дизайна на приложението

 

       

Разширен информационен модел EIM

      Място и роля на EIM

      Основни принципи на  модела EIM

       Модел на предметна област

      Агрегирана бизнес същност

     Методика за реализация на модел EIM

Данни градивни блокове

    Методическа основа Данни Гредивни Блокове

           Архитектура на Gartner

           Методика Togaf

          3D модел на архитектура на данните

          Подход Данни Гредивни Блокове

     Рамка Данни Градивни Блокове

         Среда  Данни Градивни Блокове

         Принципи Данни Градивни Блокове

         Предимства Данни Градивни Блокове

            Архитектура Данни Градивни Блокове

          Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

         Абстракция Данни Градивни блокове

 

         Области Данни Градивни Блокове

 

         Зрялост  данни  градивните блокове

Управление на данни - речник