Управление на данни

© Христо Тужаров, 2013

 

Управление на данни - речник

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А

 

Абстракция (Abstraction)

Процес на преминаване от конкретното към общото, пренебрегвайки малки разлики или подчертавайки общи елементи. Също така се използва като синоним за обобщаване.

 

Автентификация (Authentication)

Доказване на истинност - процес на верифициране, който удостоверява, че лицето, което иска използване на ресурсите,  има власт или разрешение за достъп до този ресурс.

 

Авторизация (Authorization)

Предоставяне на право за извършване на определени действия  в конкретна система.

 

Агрегирани бизнес същности (Aggregate business entities)

Тясно свързани, но различни същности, обединени в една група. Тези същности се явяват основни данни(Master Data)  в дейността на една организация - клиент, доставчик, стока и т.н.

 

Администриране на база данни  (Database administration)

Функция за управление на физическите аспекти на ресурс от данни, включително физическия дизайн на база данни за реализация на концептуален модел на данните, както и на цялостта, производителността и сигурността на базата данни.

 

Актуалност (Timeliness)

Характеристика на данните, която указва, че данните са в крак с времето и са налични в рамките на полезен срок. Определя се от начина и контекста в който данните се използват.

 

Акуратност  (accuracy)

Характеристика, указваща степента доколко данните са добре подредени и правилно представени.

 

Алгоритъм (Algorithm)

Формула  за изчисляване на резултат или решаване на проблем в определен набор от стъпки.

 

Аналитични данни  (analytical data)

Данни, използвани в аналитичните информационни системи за създаване на отчети и аналитични нужди. Те се съхраняват в хранилища на данни  и се използват в приложения, за подпомагане вземането на решения.

 

Анотация (Abstract)

Стегнато и систематично обобщение на основните идеи на книга, статия, реч, или на всеки друг вид подобна информация.

 

Архивни данни (Archival database)

Копие на база данни, използвано  за исторически цели, възстановяване, или реставрация.

 

Архитектура на данните (data architecture)

Състои  се от модели, политики, правила и стандарти, които регламентират кои данни се събират и как се съхраняват, подредени, интегрирани и готови за използване в информационните системи и в организациите.

 

Архитектура на информацията

Процес на организация и представяне на значима за потребителите информация в интуитивно разбираема форма, с използване на съответни средства за каталогизация и навигация.

 

Архитектура на приложения (application architecture)

Графично представяне на система, показващо: процеси, данни, хардуер, софтуер и комуникации във вид на компоненти на системата в една верига за бизнес стойност.

 

Архитектура на предприятието (Enterprise Architecture, ЕА)

В най-общ вид под архитектура на предприятие  се разбира многообхватно и изчерпателно описание на всички ключови компоненти на предприятието и връзките между тях.

Архитектура на предприятието е процес на моделиране и документиране на всички аспекти на организацията, за да се гарантира, че ИТ услуги, бизнес процеси, приложения, информация, данни, технологии, места, хора, събития и срокове са съобразени с целите и задачите.

 

Архитектурен подход  (architectural approach)

Систематизира и дава чрез архитектурата на предприятието фиксирано описание във вид на работоспособни модели, диаграми и функционални коментарии на всички режими от дейността на даден обект.  Позволява да се представи ясна картина на един или друг обект, както на организация (фирма, ведомство), така и на функционална предметна област от дейността на няколко организации.

 

Асоциативна същност (Associative entity type)

Същност, която описва връзката на две същности намиращи се в отношение много към много.

Например същността Студенти в курса, която се явява асоциация на същностите студенти и курсове.

 

Атомна стойност (Atomic value)

Стойността данни, представляващи най-ниското ниво на смислен факт.

 

Атрибут (Attribute)

Присъщо свойство, характеристика, или факти, които описват един обект или същност. Атрибутът се представя в даден обхват (домейн), който важи за всички екземпляри от дадената същност. Всеки атрибут се описва в поле за запис и се явява елемент от данните в база данни.

 

Атрибутивна същност (Attributive entity type)

Тип същност, която не може да съществува сама за себе си и съдържа атрибути, описващи друга същност. Намира се в отношение едно към много със същността която пояснява.  Също така се нарича характеристика или зависима същност . Например атрибутивна е същността специалност към същността студент.

 

Б

 

База знания (Knowledge base)

Това част от система, база от знания, в които се съхраняват правила и определения, използвани при изработката на заявлението. Базите знания могат да включват също факт или част от обекта за съхранение.

 

Бизнес модел на приложението  (Business application model)

Нагледна илюстрация на концептуалните приложни системи, както ръчни, така и автоматизирани, включително техните зависимости, необходими за изпълнение на процесите на организацията.

 

Бизнес план (Business term)

Думи, фрази или израз, които имат особено значение за предприятието и бележат насоките за развитието му.

 

Бизнес правило (Business rule)

Изявление, изразяващо политика или състояние, което урежда бизнес действия и определя насоки за цялостност на данните.

 

Бизнес процес (Business process)

Синоним на веригата на добавената стойност, терминът се използва за разграничаване на веригата на добавената стойност от функционален процес или функционален набор от дейности.

 

Бизнес разузнаване (BI Business intelligence)

Способността на предприятието да действа интелигентно чрез използване на своите информационни ресурси

Стабилни, гъвкави бази данни, съчетани с благоприятни за бизнеса софтуерни инструменти, които предоставят на потребителя навременен достъп до ефективен бизнес анализ, и интуитивно представяне на правилната информация, позволяваща им да предприемат правилни действия или да вземат правилните решения.

 

В

 

Валидност (Validity)

Характеристика на информация указваща степента, с която данните отговарят на определени бизнес правила.

 

Верига за стойност (Value chain)

От край до край  - набор от дейности, които носят определена стойност за този, който ги реализира.

 

Визуализиране (Visualisation)

Използването на графични средства, за представяне на информация.

 

Визуализация на данни (Data visualisation)

Графично представяне на модели и тенденции, представящи взаимоотношения на данни.

 

Връзки (Relationship)

Начинът, по който две същности или обекти са свързани един с друг. Връзките могат да бъдат едно към едно, едно към много или много към много,

 

Възстановяване (Backup)

За възстановяване на база данни се използва:

 • архивирана или моментна снимка от копие на базата данни;

 • архивирано копие от базата данни и прилагане на влезли промени от актуализация.

Външен ключ (Foreign key)

Първичен ключ за един обект, който участва, като атрибут на друг обект, с цел формиране на връзка между двата обекта.

 

Г

 

Генерализация (Generalisation)

Процес на събиране на подобни типове обекти заедно в по-специализиран вид под наименованието агрегирани бизнес същности, въз основа на общи характеристики и поведение. Определяне на общи подтипове.  Вижте също специализация

 

Големи данни (big data)

Отнасят се до големи масиви от данни, които са предизвикателство за процедурите по  съхранение, търсене, споделяне, визуализиране и анализиране. Ръстът на такива данни е основно в резултат на увеличаване на каналите за данни в съвременния свят. Примерите включват, данни от  социалните медии, Web, софтуерни приложения, камери, информационно - сензорни мобилни устройства, въздушни сензорни технологии, медицински изследвания и т.н.

 

Гранулираност (Granularity)

Характеристика на данните, която определя нивото на детайлност, с която са зададени определени атрибути.

 

Група (Cluster)

 • Един от начините за общо съхраняване на записи или редове от една или повече таблици, въз основа на общ ключ или частично ключова стойност.

 • Групи от обекти, които имат сходни характеристики или поведение, които се различават значително от други обекти, които са открити чрез анализ на данни.

Гъвкавост (Flexibility)

Характеристика на информацията, относно това доколко информационната  архитектура или база данни са в състояние да поддържат организационни промени или процеси на реинженеринг с минимално модифициране на съществуващите обекти и отношения.

 

Д

 

Данни (Data)

Данните са колекции от числа, знаци, изображения или други сигнали от цифрови устройства, които представляват физически величини  и изпълняват ролята на изкуствени сигнали, предназначени за предаване на смисъла.

 

Данните (от латински "дадена", термин, взаимозаменяем с "факт." ) са неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация.

 

В по-широк смисъл, данните се определят като наблюдаемо или измеримо сетивно възприятие (факти) от научни изследвания, открития или събития от реалния свят: хора, места, неща или събития. Тези факти обикновено се записват под формата на числа, думи и изображения.

 

Данните представят характеристики от реалния свят. Крайната цел на данните е да предоставят полезна и точна информация в подкрепа на знания.

 

Данни администратор (Data administrator)

Човек, който управлява или предоставя данни

 

Данни алгоритъм (Data flow diagram)

Графично представяне на "поток" от данни, отразяващо бизнес функции и процеси.

 

Данни анализатор (Data analyst)

Човек, който определя изискванията към данните, синтезира моделите на данни.

 

Данни архитект (Data architect)

Човек, който е отговорен за развитието на моделите на данните.

 

Данни дефицит (Data deficiency)

Недостиг от данни, които отразяват конкретната предметна област.

 

Данни градивни блокове (Data building blocks)

Една или няколко същности, реализиращи определена бизнес функция в рамките на концептуален модел на данни.

 

Данни определение (Data definition)

Данни определението включва име, определение и взаимоотношения, както и  стойност на  домейна и бизнес правила, които управляват бизнес дейностите, отразени в данните. Тези компоненти представляват "информация за продукта".

 

Данни реинженеринг (Data reengineering)

Процес на анализ, стандартизиране и трансформиране на данни  в едно предприятие за изграждане на стандартизирана информационна архитектура.

 

Данни управление на качеството ( Total Data Quality Management цикъла TDQM)

Цикълът TDQM обхваща четири компонента:

 • Определението на компоненти на TDQM идентифицира IQ размери,

 • Измерването на компоненти произвежда IQ показатели,

 • Анализът на компоненти идентифицира основните причини за IQ проблеми и изчислява въздействието на лошото качество на информацията;

 • Подобряването на компоненти осигурява техники за подобряване на IQ.

Демография (Demography)

Изследването на човешки популации, по-специално по отношение на размер, плътност, разпространение и други жизненоважни статистики.

 

Добив  на данни (Mining)

Извличане на данни, което се базира на статистически анализи, като например анализ на дисперсията или анализ на тенденциите.

 

Доверителен интервал (Confidence level)

Степента на сигурност, изразено като процент, който гарантира, че стойността на средната стойност от пробата е в рамките на определен диапазон от стойности.

 

Достоверност (Believability)

Характеристика, която указва на качеството на информацията, и нейния източник като се установяват доверието към самата информация, нейната история или репутацията на източника.

 

Достъпност (Accessibility)

Характеристика, която определя нивото на достъп до данни, когато това се изисква.

 

Документираност  (Documentation)

Характеристика, определяща  доколко са документирани като модели съответните данни.

 

Дяволски адвокат (Devil's advocate)

Техника, използвана при вземането на решения, в които някой играе ролята на оспорване на преобладаващата позиция, за да изложи евентуални пропуски, които влияят върху критичното мислене и с цел да се  предотвратят предубедени и потенциално вредни решения.

 

Е

 

Евристика (Heuristics)

Метод или правило за получаване на решение чрез извод или проба-грешка, като се използват приблизителни методи,  за оценка на напредъка към една цел.

 

Едновременност (Concurrency)

Характеристика на информацията, която определя степента на съвпадение и съгласуваност.

 

Еквивалентност (Equivalence)

Характеристика на информацията, която измерва степента, с която данните, съхранявани на няколко места са концептуално равни. Еквивалентността показва данни, които имат еднакви стойности или по същество са едно и също.

 

Екстранет (Extranet )

Полупублични TCP / IP мрежи, използвани от няколко партньори за сътрудничество.

 

Елемент от данни (Data element)

Най-малката единица, наричана данни, която има смисъл за конкретния потребител. Елемент от данни се явява всеки атрибут за дадена същност.

 

Ефикастност  (Effectiveness)

Характеристика, която указва степента на използваемост на данните в определен контекст.

 

E-търговия (E-commerce)

Съкращение за електронна търговия, провеждане на бизнес сделки по интернет.

 

Ж

 

Жизнен цикъл на клиент (Customer life cycle)

Състоянията на съществуване и относителни периоди от време на един типичен клиент - от  переспективен, през активен, до бивш.

 

Жизнен цикъл на приходите от клиент (Customer lifetime revenue)

Нетната настояща стойност на средния приход на клиентите през целия цикъл  на отношение с предприятието.

 

 

Жизнен цикъл на стойността на клиента  ( Customer lifetime value LTV)

Нетната настояща стойност на средната печалба от един типичен клиент през цикъла на отношения с предприятието.

 

З

 

Завършеност (Completeness)

Характеристика на информацията, касаеща степента на качеството на измерване на цялата необходима информация.

 • Фактът "пълнота" е мярка за определяне на качеството на данните, изразено като процент от атрибутите на предприятието, които трябва да се познават, за да се гарантира, че те са дефинирани в модела и приложени в базата данни.

 • Стойността "пълнота" е мярка за качеството на съдържанието на данните, изразена като процент от колони или области от данни, които трябва да имат стойност.

Знания (Knowledge)

Информация контекст; разбиране на значението на информацията.

 

Знания = Данни + сведения за опериране с тях

Знания = Информация + обработка за постигате на резултати

 

И

 

Идентификатор (Identifier)

Един или повече атрибути, които еднозначно опредялят даден обект (същност)

 

Извличането на информация (Data mining)

Поцес на анализ на големи обеми от данни с използване на разпознаване на образи или техники за идентифициране на значими тенденции и отношения, представени в данните в големи бази данни.

 

Изкуствен интелект (Artificial Intelligence AI)

Способността на системата да изпълнява функции, обикновено са свързани с човешката интелигентност, като мотиви, обучение и самоусъвършенстване.

 

Използваемост (usability)

Данните трябва да бъдат пригодни за използване

 

Изчерпателност (Comprehensiveness)

Характеристика на информацията, определяща степента на покриване на една тема, в  обхват, така че да е задоволителна за потребителя.

 

Интеграционен модел на данни  (Integration data model)

Обединява няколко отделни приложения. Той интегрира всички данни, които се поделят между най-малко две приложения. Може също така да се използва като  модел за интеграция на данни между предприятия, например, във веригата за доставки.

 

Интеграция (Integration)

Набор от дейности, които правят информацията по-всеобхватна, кратка, удобна и достъпна;

Комбиниране на източниците на информация и събиране на съдържание, за да се облекчи когнитивното натоварване на информация за потребителите.

 

Интерактивност (Interactivity )

Двупосочна електронна комуникация.

 

Интранет ( Intranets)

Вътрешни фирмени мрежи, предназначена за използване от служителите на организацията.

 

Информация (Information)

1) Данните в контекста, т.е. значението, дадено на данните или тълкуване на данните на базата на неговия контекст,

2) Ккрайния продукт в резултат на обработка, представяне и интерпретация на данните.

 

Информационо моделиране

Явява се съставна част от моделирането на данни и дава формализирано представяне на обекти (същности) и понятия, техните свойства и отношения, както и операциите които могат да се извършват с тях.

 

 

Информационен кризис (Information Overload)

Състоянието, в което информацията вече не може да бъде поета продуктивно, поради ограничено време или голям обем.

 

Информационна архитектура (Information architecture)

Процес на организация и представяне на значима за потребителите информация в интуитивно разбираема форма, с използване на съответни средства за каталогизация и навигация.

 

Информационна политика (Information policy)

Важни принципи и насоки, необходими за ефективно управление и експлоатация на корпоративните информационни ресурси.

 

Информационен модел (Information model)

Модел на високо ниво, графично представяне на изискванията на информационния ресурс на организацията, който показва класове информация и техните взаимоотношения.

 

ИСО 9000 (ISO 9000)

Международни стандарти за управление на качеството, определящи насоки и процедури за документиране и управление на бизнес процеси и осигуряване на система за сертифициране от трета страна.

 

К

 

 

Кандидат ключ (Candidate key)

Ключ, който може да служи за уникална идентификация същността.

 

Каноничен модел на данни  (Canonical data model)

Използва се за комуникация между различни формати на данни. Той е предназначен за намаляване на разходите и стандартизиране на съгласувани определения на данни, свързани с интегриране на бизнес системите. Целта на каноничния модел на данни е да осигури речник за многократно използвани обекти и дефинициите на ниво предприятие или бизнес-домейн за подобряване на оперативната съвместимост в системите.

 

Кардиналност (Cardinality)

В математиката кардиналност на набор е мярка за "броя на елементите на множеството". Например, множеството A = {2, 4, 6} съдържа 3 елемента, и следователно има кардиналност на 3.

 

Каталог (Catalogue)

Компонент на системата за управление на бази данни (DBMS), където се съхраняват физически характеристики на базата данни, като например схема на дизайна , таблици или имена на файлове, първични ключове, външен ключ на взаимоотношение, както и други данни, необходими на DBMS, за да управлява данни.

 

Категоризация (Categorisation)

Процес на създаване на групи на основа на общи характеристики, семейни сходствата и правила.

 

Качество (Quality)

Съвкупността от характеристиките на даден продукт или услуга, които отговарят на определени или подразбиращи се нужди (ISO 8402). Съответствието на спецификации, очаквания или потребителските изисквания.

 

Качество на данните (Data quality DQ)

Характеристика на данните, показваща степента на възможност за техния анализ. Основни критерии на качеството на данните се явяват актуалността, точността, пълнотата и стандартизираността. Оценката на качеството на данните се явява необходима стъпка във всеки аналитичен проект, тъй като ако то е низко, взематите решения, най-вероятно ще бъдат неточни и недостоверни.

 

Качество на информацията (Information quality)

Степента, до която информацията последователно отговаря на изискванията на потребителите и, които се нуждаят от нея, за да изпълняват своите процеси.

Годността за ползване на информация; която отговаря на изискванията на нейните автори, потребители и администратори.

 

Ключ (Primary key)

Атрибут или група атрибути, които осигуряват уникални значения за всеки екземпляр от същността.

 

Компресия на знания  (Knowledge compression)

Дейност на извличане на основните идеи и концепции от п информация и тяхното обобщаване по един последователен и кратък начин.

 

Контрол на данни  (Control data)

Наблюдение за промените в качеството на данните във времето и известяване за отклонения в качествените показатели.

 

 

Контролни данни (Reference data)

Термин, използван за класифициране на данните, които са, или трябва да бъдат стандартизирани и които се споделят от множество приложни системи, като клиент, доставчик, продукт, държава, или пощенски код.

 

Концептуален модел на данни (conceptual Model)

Идентифицира най-високо ниво на отношенията между различните субекти. Концептуалните модели показват какво представлява системата или какво тя прави. Те се изграждат независимо от реализацията.

 

Корпоративен модел на данни  (Enterprise Data Model)

Корпоративният модел на данни  е вид модел на интеграция на данни, който обхваща всички данни за дадено предприятие. Архитектурата на Корпоративния модел на данни включва всички модели на данни, в зависимост от конкретната ситуация и предметна област.

 

Корпоративни данни

Корпоративните  данни са данни, които се споделят от потребителите на дадена бизнес организация, обикновено между различните отдели и / или географски райони.

 

Клиент (Customer)

Лице или организация, чиито нужди за продукт или услуги трябва да бъдат задоволени, включително и с информация.

 

Клиентския сегмент (Customer segment)

Сумиране на клиенти за целите на маркетинга

 

Клюка (Gossip )

Необоснована, с ниско качество информацията, която се предава от уста на уста.

 

Код  (Code )

Представяне на данните във форма, която може да бъде приета от приложна програма.

В стенограмите  съкращение на конкретна стойност на атрибут.

 

Конвертиране (Conversion)

Процесът на подготовка, реинженеринг, почистване и трансформиране на данни.

 

Консенсус (Consensus)

Постигане на съгласие с определен процент от гласовете на групата или съобществото.

 

Контекст (Context)

Сумата от асоциации, идеи, хипотези и предразсъдъци, които оказват влияние върху тълкуването на информацията;

Конкретна ситуация, която определя условията, в които част от информацията е с произход или се интерпретира.

 

Контекстуализация (Contextualisation)

Добавяне на мета-информация към информация, за да я направи по-разбираема и ясна, с възможност за по-лесна оценка.

 

Контрол (Control)

Механизмите, използвани за управление на процесите и за поддържане на приемливи характеристики.

 

Корпоративни данни (Enterprise data)

Данните на една организация или корпорация.

 

Краткостта (Conciseness)

Характеристика на информацията,  описваща  краткостта на изразяване, свободно от всички излишни подробности.

 

Критерии (Criteria)

Атрибути, които описват някои  характеристики на информацията.

 

Критерии за качество на информацията (Criteria of information quality)

Характеристиките, които правят информацията ценна за автори, администратори, или потребители.

 

Къща на качеството (House of quality)

Картографиране на очакванията на клиентите за качество на продукти или услуги.

 

Л

 

Лесна за използване (Ease-of-use )

Качество на информационната среда, предназначено за улесняване на достъпа и манипулирането на информация по начин, който е интуитивен.

 

Логически модел на данни (Logical data model)

Илюстрира конкретните лица, атрибути и връзки, участващи в бизнес функция. Служи като основа за създаването на физически модел на данните.

 

М

 

Мениджмънт на информация ( Information Management IM)

Функция на управление на информацията , включително планиране, организиране, режисура, и контролиране на информация. Управление на информацията включва управление на данни, на инфраструктурата на предприятия и на информационни технологии, както и на техническата инфраструктура, и управляващите приложения във веригите създаващи стойност.

 

Мениджмънт на данни (Data Governance)

Упражняване на власт, контрол и съвместно вземане на решения (планиране, наблюдение и изпълнение) върху управлението на активи от данни.

 

Мета данни  (Meta data )

Описание на данните, определено като "данни за данните". Примери за метаданни включват името на данните, размери или единици на данните, отговорници за данните, или формула за изчисляване на показатели.

 

Методология (Methodology)

Официална колекция от инструменти, процедури и техники за решаване на конкретен проблем или изпълняване на дадена функция.

 

Метрики (Metric )

Измеряеми параметри, обикновено цифрови.

 

Многомерна база данни (Multidimensional Database MDDB)

База данни, проектирана за поддържане на масиви от данни, която поддържат много измерения  на данни (като например продажба на продукти за период от време, географско местоположение и организация)

 

Моделиране на данни (Data Modeling)

Формализиране и документиране на съществуващите процеси и събития, които се случват в дадена предметна област. Включва  техники и инструменти за улавяне и превод на сложни дейности в лесно разбираем  за широк кръг лица графичен език.

 

Модел на бизнес процесите (Business process model)

Графично и описателно представяне на бизнес процеси или вериги на добавена стойност, които реализират функциите на организациите. Моделът може да се изрази в различни нива на подробност, включително и в декомпозиция  в последователни по-ниски нива на дейност.

 

Модел на данните (Data model)

Абстрактни модели, описващи начина за представяне на данни и управление на достъпа до тях. Моделите на данни определят елементите на данните и връзките между тях в една или друга предметна област.

 

Модел на зрялост на управление на данни (Data Governance Maturity Model)

Описва пътя, който трябва да се измине по отношение на управлението на данни, информация и знания.

С модела на зрялост се определя сегашното състоянието и бъдещите намерения в областта на управление на данни.  Моделът на зрялост определя показателите за ефективно организиране на дейността.

 

Модел на потоците от данни (Model data flow)

Този тип модел на данни показва къде са създадени данните и от кои процеси се използват. Някои примери за модели на използването на данни са CRUD (създаване, четене, актуализиране, заличаване) матрици и диаграми на потоци от данни.

 

Модел на предметната област  (Subject area model)

Предназначен е да улови и да отрази бизнес изискванията за конкретната система. За такъв модел, е важно, да е опростен и лесен за разбиране Този модел на данните ще представлява основа за по-нататъшен анализ, така че не е необходимо да улови всички детайли.

 

Мощност (Cardinality)

Определя минимално и максимално количество на използване на една същност, която може да бъде свързана с друга същност.Тъй като всички връзки се явяват двупосочни, мощността трябва да бъде определена в двете посоки за всяка връзка.

 

Мултимедийни данни = прости данни + сложни данни в обща среда

 

Мъдрост (Wisdom)

Знанието в контекста.

Знание прилагано по време на действия.

 

Н

 

Надеждност (reliability)

Данните трябва да осигуряват информация в достъпна и сигурна форма.

 

Надеждност на инфраструктура  (Reliability of an infrastructure)

Характеристика на информационна инфраструктура за съхраняване и извличане на информация в достъпна и сигурна форма.

 

Най-добра практика (Best practice)

Процес, стандарт или компонент, който е общоприето да произвежда по-добри резултати в сравнение с подобни процеси, стандарти или компоненти.

 

Наличност (Availability)

Процент, мярка за надеждност на системата, който посочва процентът от време, в което системата или данните са достъпни или използваеми, в сравнение с размера на времето, в което системата или данните трябва да бъдат достъпни или използваеми.

 

Неструктурирани данни

Включва зафиксирани резултати от взаимодействие (collaboration), потоци от работи (workflow), управление на документооборота и други авторски материали. Те съществуват във вид на електронни писма, договори и предложения, аудио и видео файлове, чертежи, маркетингови материали, описание на продукти, ръководства и други.

 

Неявни знания (Tacit knowledge)

Интуиция или умения, които не могат лесно да се изразят с думи.

 

Нормална форма (Normal form)

Ниво на нормализация, което се характеризира с група от атрибути или елементи от данни.

 

Нормализиране (Normalisation)

Процес на декомпозиция на  структури от данни в съответствие с набор от правила и зависимости, предназначени за получаване на по-прости и по-стабилни структури.

 

О

 

Обективност (Objectivity)

Характеристика на качеството на информацията,  която отразява боравене с факти или условия, които се приемат без  изкривяване от лични чувства, предразсъдъци, или тълкувания.

 

Общо-функционален (Cross-functional)

Характеристика на данни или процес, която е от интерес за повече от една работна или функционална област.

 

Обществени данни

Обществените данни се генерират от обществени и държавни организации и медии, които касаят тяхната дейност, новини, обществени поръчки, документация и т.н.

 

Общи критерии за качество на информацията  (Generic information quality criteria)

Характеристики на информацията, които са от значение, независимо от конкретния контекст, като достъпност и яснота.

 

Ограничение (Constraint)

Правило, норма, които ограничават някакви действия

 

Одитна пътека (Audit trail)

Данни, които могат да бъдат използвани за проследяване на дейността.

 

Омоним (Homonym)

Дума, фраза или стойност на данните, която има същия правопис, стойност или звук, но има различно значение.

 

Оперативни данни (Operational data)

Данни на определено ниво, използвани за подкрепа на ежедневната дейност.

 

Основни данни (master data)

Данни на ниво предприятие, които са от стратегическо значение за организацията. Те обикновено са постоянни и се отнасят до клиент, продукт, доставчик и т.н.

 

Отстраняване причината за грешка  (Error cause removal)

Елиминиране на причината за грешка по начин, който предотвратява повторната и поява.

 

Оценка (Evaluation)

Дейност по оценка на качеството на дадена система или на информацията, която съдържа.

 

П

 

Парадигма (Paradigm)

Модел, който представлява придобит начин на мислене за нещо, което фигурира в мисълта и действията. Парадигмите са от съществено значение, тъй като предоставят модел за това как да се мисли и действа, но те могат да причинят проблеми при приемането на нови, по-добри подходи.

 

Партньорство (Partnership)

Връзката на бизнес и ИТ персонал в планиране и анализ на изискванията, проектиране и разработване на приложения и бази данни.

 

Персонализация (Personalisation)

Промяна на съдържанието, с цел да се персонализира според нуждите и предпочитанията на потребителите на информация.

 

Персонални данни

Данни, отнасящи се до живо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

 

Погрешност (Falsity)

Характеристика на информация не съответстваща на факти, логика, или даден стандарт.

 

Позиционни конвенции (positional conventions)

Определят организацията на диаграмите на модела. Те диктуват как да са разположени същностите.

 

Показателите за ефективност (Performance Metrics)

Служат за измерване и оценка на напредъка и ефикасността на процеси. Те могат да бъдат проследени обратно към стратегическите намерения и свързаните с тях модели на зрялост. Тези показатели трябва непрекъснато да се оценяват за приложимост.

 

Поле (Field)

Данни, елемент или запис на данни в структурата на данните

 

Потребител (User)

Термин, използван за определяне на ролята на хора, работещи с информационни технологии, компютърни системи или данни.

 

Почистване на данните (Data cleansing)

Коригиране на грешки в данните с цел постигане на приемливо равнище на нивото на качество, което да отговори на нуждите на  клиентите.

 

Почтеност  (integrity)

Характеристика определяща степента на съответствие на данните на възприетите в организация етични бизнес правила.

 

Прецизност   (Precision)

Стойностите на данните следва да бъде строго определени в подкрепа на целите.

 

Приложен модел на данни  (Application data model)

Модел на данни, който се отнася до конкретното приложение. Той може да бъде един или всички заедно от следните модели на данни: концептуален, логически, физически, или каноничен.

 

Приложение (Application)

Колекция от компютърен хардуер, компютърни програми, бази данни, процедури и изпълнители, които работят заедно за изпълнение на определени услуги и бизнес процеси.

 

Приложимост (Applicability)

Характеристика на информация, кято определя степента и на приложимост за даден контекст. Информация, която се създава за конкретно действие.

 

Причинно-следствена диаграма (Cause-and-effect diagram)

Диаграма във формата на "рибена кост", която се използва за анализ на връзката между причина и следствие. Схемата, измислена от Каору Ишикава, показва  възможните причини или грешки. Грешките са изготвени в шест категории -  всяка кост на рибата. Категориите са: 1) Човек, 2) Методи, 3) Машини и 4) Материали и 5) Измерване и 6) Околна среда.

 

Продукт (Product)

Изходът или резултатът от процес.

 

Прости данни (simple data)

Включват цифрите, знаците и буквите. Те могат да се обработват и съхраняват по всички познати начини. Съхраняват се в релационни бази данни.

 

Процедурна грешка (Procedural error)

Грешка, въведена в резултат на неспазване на определения процес.

 

Процес (Process )

Определен набор от дейности за постигане на цел или краен резултат.

 

Процесен подход (Process approach)

Подход, който позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи.

 

Профилиране на данните  (Profiling data)

Първоначална оценка на данните за определяне в тях на потенциални и действителни недостатъци;

 

Първичен ключ (Primary key)

Атрибут (и), които се използват за уникална идентификация на същност, връзка, или файл. Първичният ключ, който се състои от повече от един атрибут се нарича съставен.

 

Р

 

Работа в екип (Teamwork)

Сътрудничество в рамките на много различни процеси или бизнес области за повишаване на качеството.

 

Разбираемост (intelligibility)

Характеристика на данните, указваща доколко те са понятни в различни етапи на жизнения им цикъл.

 

Разходи за придобиване (Cost of acquisition)

 • Цената за придобиване на нов клиент, включително идентифициране, маркетинг и други дейности, за да получите първата продажба;

 • Разходите за придобиване на продукти, като например софтуерни пакети и услуги.

Разработка на данни (Data Development)

Включва анализ, проектиране, изпълнение, внедряване и поддържане на решения за данни, с цел максимизиране на стойността на ресурсите от данни за предприятието.

 

Разходите за оценка на качеството на информацията (Cost of information quality assessment)

Разходите, свързани с измерването и осигуряване на качеството използваната информация.

 

Разходите за качествена информация (Cost of quality information)

Общите разходи, свързани с предоставянето на информация или информационни услуги. Разходите включват: разходи за информацията + повреда или лошо качество +  оценка и съответствие +  подобряване на информационния процес + предотвратяване на дефект. 

 

Разширение (Extensibility)

Възможността за динамично увеличаване на база данни (или речник на данни ).Това включва добавянето на нови типове данни и определения за представяне и манипулиране на неконвенционални данни като текстови данни, аудио данни, графични данни и данните, свързани с бизнес интелект.

 

Рамка (Framework)

Описва това, което е  предмет на съответната дейност, включително свързаните с него понятия, компоненти и взаимовръзките между тях. Разработването на рамки разкрива артефакти, които включват и описват допълнителни компоненти. Рамката за управление на данни ще съществува успоредно с други рамки, които се създават и касаят архитектурата на предприятието.

 

Рамките на качествена информация (Frameworks of information quality)

Информация за групата критерии в смислени категории, която дава представа за качествена информация.

 

Реинженеринг на бизнес процеси (Business process reengineering)

Процес на анализ, преосмисляне и препроектиране на бизнес дейности, с цел да се премахнат или да се намалят дейностите, които увеличават разходите и да се увеличат  дейностите, които добавят стойност.

 

Репозитори (Repository)

База данни за съхраняване на информация за обекти, представляващи интерес за предприятията, особено тези, необходими във всички фази на разработката на база данни и на приложения.

 

Репутация (Reputation)

Характеристиката на източник, свързани с предоставянето на висококачествена информация.

 

Рейтинг (на информация или на източник) Rating (of information or of a source):

Оценка на дадена информация или нейния източник според дадена скала от един или няколко рецензенти или читатели.

 

Ремонтопригодност (Maintainability)

Характеристиката на информационна среда, която изисква тя да  бъде управляема при разумни разходи по отношение на съдържание, обем, честота, качество и инфраструктура. В този случай  информацията може да се добавя, изтрива или променя ефективно.

 

Ресурси от данни (resource data)

Множеството от данни, които трябва да бъдат известни на потребителите, за да се разбере смисъла на информацията. 

 

Референтни данни (reference data)

Факти от вътрешни или външни източници в подкрепа на способността на организацията ефективно да обработва транзакции, да управлява основните данни и да предоставя възможности за подпомагане вземането на решения.

 

 

Речник на данните (Data dictionary)

Хранилище на информация (метаданни) за определяне и описване на ресурс от данни .

 

С

 

Световно ниво (World Class)

Качество на световно ниво

 

Семантични конвенции (semantic conventions)

Определят как да бъде предаден смисъла на модела.  Те описват стандартните начини за представяне на обичайните бизнес ситуации.

 

Синтактични конвенции  (syntax conventions)

Касаят използваните символи. Тези съглашения са описани в примерите на конвенции за синтаксис.

 

Синоним (Synonym)

Дума или фраза, които има същия или почти същия смисъл като друга дума или фраза.

 

Система за подпомагане вземането на решения  (Decision Support System DSS)

Приложения, които използват данни в свободна форма  в подкрепа на управленски решения чрез прилагане на специални заявки, обобщаването, анализ на тенденциите,  и въпросиот типа "какво-ако".

 

Система на измерване (Measurement system)

Съвкупност от процеси, процедури, софтуер и бази данни, използвани за оценка на качеството на иформацията.

 

Системен подход (Systems approach)

Подход за изследване и управление на обекти, който ги разглежда като система, в която са определени елементите, вътрешните и външни връзки, влияещи на функционирането на системата, като целите на всеки елемент се формират в зависимост от общото предназначение на системата.

 

Стандартизация на данните  (Standardization of data)

Инструмент, който действа на основа бизнес правила и осигурява подчиняване на данните на правилата за качество. Възможна е също автоматична корекция в съответствие с заложени в системата бизнес правила;

 

Стандартизация на адреси  (Standardization of addresses)

Използва се за данни, касаещи имена и адреси, като тези данни се коригират в съответствие с пощенските стандарти, приети в САЩ или други страни на света.

 

Стандартизация на моделирането на данни (Standardization of data modeling)

Използване на стандартизирани данни градивни блокове при създаване на моделите.

 

Стандартизиран (Standardised)

Данните и тяхната обработка трябва да отговарят на определени правила, оформени във вид на стандарти и използвани по един и същи начин в цялата организация.

 

Стратегия за качество на данните  (Strategy for data quality)

Стратегията за качество на данните обхваща дългосрочен план на действие, предназначен за постигане на определени цели. За да се реализира стратегията е необходимо не само административно планиране и контрол, но и осъзнаване от участниците на важността и ползата от такава стратегия и нейната реализация.

 

Степен на връзката  (Degree)

Количество същности, които  участват във връзката.

 

Сложни данни

Включват графика, анимации, аудио и видео данни. Върху тях не могат да се извършват изчисления. Съхраняват се в обектно-ориентирани бази данни.

 

Специализация (Specialisation)

Процес на събиране на подгрупи от обекти, въз основа на различни характеристики и поведение.

 

Сравнимост (Comparability)

Същите кодове имат същите значения във всички системи, в които са използват.

 

Сравнителен анализ (Benchmarking)

Процес на анализ и сравнение на процесите на организацията с тези на други организации с цел установяване на  най-добри практики .

 

Стабилност на информация (Stability )

Качество на информацията или на нейната инфраструктура, което остава непроменено за продължителен период от време.

 

Стойност (Value)

Относителна  полезност, или значение.

 

Стойност на информация (Information value)

Потенциал на информацията за подобряване на решения, чрез намаляване на несигурността.

 

Сумиране (Aggregation)

Процесът на асоцииране на обекти от различни видове, заедно кото едно смислено цяло. Също така се нарича състав/агрегиране.

 

Събитие (Event)

Поява на нещо, което се случва и  е в интерес на предприятието или конкретна личност.

 

Съгласуваност (consistency)

Характеристика на данните, определяща степента, в която набор от данни отговаря на набор от ограничения.

 

Съответствие (Relevancy)

Характеристика, определяща степента, в която данните са полезни за целите, за които са събрани.

 

Съотношение (Correlation)

Посочена връзка, която съществува между два фактора, така че, когато един от факторите се промени, може да се предвиди характера на промяна в другия  фактор.

 

Съпоставяне на данните (data matching)

Установяване на връзки между подобни, но все пак различни записи, използвайки правила за съпоставяне на данните. В случая може да се използва нечетна логика за търсене на дублиращи се данни.

 

Съставен ключ (concatenated key)

Група атрибути, които еднозначно идентифицират екземпляр от същността.

 

Сървър на база данни  (Database server)

Предоставя услуги по управление на бази данни.

 

Същност (Entity)

Същността представлява клас субекти, местоположение, обекти, събития или понятия, относно които е необходимо да се фиксират и съхраняват данни.

 

 

Т

 

Таксономия (от гръцки τάξις — строй, порядък и νόμος — закон)

Наука. за класификация, включваща правила, теория, методи и приложението им. Тя представлява колекция от контролирани условия и лексика, организирани в йерархична структура.

 

Тип данни (Data type)

Физични величини, които указват типа на атрибут на  данните в DBMS, като числови, буквено-цифров,  час и дата и т.н.

 

Тип обекти  (Entity type)

Класификация на видовете реални обекти (като лице, място, нещо, концепция, или събития, представляващи интерес за предприятието), които имат общи характеристики.

 

Тотално управление на качеството ( Total Quality Management TQM)

Техники, методи и принципи за управление, които се предоставят за непрекъснато подобряване на процесите на едно предприятие

 

Точност (Accuracy)

Степента на съответствие на мярка за стандарт или абсолютна стойност.

 

Точност на измерване (Accuracy to reality)

Характеристика на информация, относно качеството на измерване или на степента, с която стойността на данните (или набор от стойности на данни) съответства на атрибутите на обект от реалния свят или на събитие.

 

Точност на първоизточника (Accuracy to surrogate source)

Мярка за степента, до която данните за един обект от реалния свят или събитие са оригинални и произхождат от авторитетен източник, във форма на документ или непроменени електронни данни, получени извън организацията.

 

Транзакционни данни  (transactional data)

Данни от бизнес сделки, които са получени по-време на бизнес операции и процеси, като например записи за покупка, заявки и плащания.

 

Трансформация на данните (Data transformation)

Процес на определяне и прилагане на алгоритми, за  промяна на данните от една форма или стойност  в друга форма или стойности. Цел на трансформацията на данните е да се подобри стойносттта на информацията за заинтересованите страни.

 

У

 

Управление на архитектурата на данни (Data Architecture Management )

Разработване и поддръжка на архитектурата на  данни, в контекста на цялото предприятие,

 

Управление на бази данни (Database Operations Management)

Планиране, контрол и поддържане на структурирани активи от данни в целия жизнен цикъл на данните.

 

Управление на данни (Data management)

Процеси, политики, стандарти, организация, и технологии, необходими за управление и осигуряване на наличността, достъпността, качеството, последователността, и сигурността на данните в  една организация.

 

Управление на знание  (Knowledge management)

Съзнателна и системна дейност по създаване на знания, както и развитието, разпространението, трансфера, опазването и използването му  на индивидуално, екипно и организационно ниво.

 

Управление качеството на данните  (Data Quality Management DQM)

Планиране, изпълнение и контрол на дейностите, в които се прилагат техники за управление на качеството по измерване, оценка, подобряване и осигуряване на годността на данните за използване.

 

Управление на контент (Document, Record & Content Management)

Планиране, изпълнение и контрол на дейностите за съхраняване, опазване и достъп до данни, които са в електронни файлове и регистри (включително текст, графики, изображения, аудио, видео).

 

Управление на конфигурацията (Configuration management)

Процес на установяване и определяне на конфигурируеми позиции в среда, чрез контролиране на тяхното включване  и всички последващи промени в целия жизнен цикъл на средата.  Записване и отчитане на състоянието на тези позиции и заявките за промени, както и проверка на пълнотата и точността на 

конфигурируемите позиции.

 

Управление на моделите за данни (Management data models)

Съхранение и многократно използване на модели на данни или части от тях, чрез описание на моделите с метаданни в хранилище за данни.

 

Управление на метаданни  (Meta Data Management)

Планиране, изпълнение и контрол на дейностите за осигуряване на лесен достъп до висококачествени, интегрирани мета данни.

 

Управление на основни и справочни данни  (Reference & Master Data Management)

Планиране, изпълнение и контрол на дейностите, за работа с основните бизнес данни на организацията.

 

Управление сигурността на данните  (Data Security Management)

Планиране, изпълнение и контрол на дейностите, за да се гарантира конфиденциалността и да се предотврати неоторизиран достъп за създаване или промяна на данните.

 

Управление на хранилища на данни и бизнес интелект (Data Warehousing & Business Intelligence Management)

Планиране, изпълнение и контрол на процесите за предоставяне на данни за подкрепа на решенията и подпомагане на отчитане, заявка и анализ на знания.

 

Удобство (Convenience)

Лекотата на използване.

 

Ф

 

Факт (Fact)

Нещо, което е известно или трябва да бъде известно.

Отразява състояние или характеристика на реалността.

 

Физически модел на данни (Physical data model)

Конкретно прилагане на логическия модел на данните към изискванията на конкретна база данни. Физическите модели отразяват технологичните решения и техните ограничения.

 

Фокус група (Focus group)

Пазарна техника за изследвания, когато група хора обсъжда тема с помощта на модератор, за да открият общи теми, проблеми, или становища.

 

Функционална зависимост (Functional dependence)

Характеристика на атрибут, който характеризира тип обект (същност), който е напълно функционално зависим от всеки кандидат ключ на този тип обект.

 

Х

 

Характеристика за качество (Quality characteristic)

Отделен атрибут или свойство на даден продукт, процес или услуга, които може да се измерват за съответствие на конкретно изискване.

 

Хипермедия (Hypermedia)

Съвместно използване на хипертекст и мултимедия

 

Хипертекст (Hypertext)

Термин, който  се отнася до компютърна организация на информацията чрез свързване на отделни нейни части.

 

Хипотетични разсъждения (Hypothetical reasoning)

Подход за решаване на проблеми, който изследва няколко различни алтернативни решения в паралел за да се определи кой подход или поредица от стъпки, най-добре решава конкретен проблем.

 

Хранилище за данни (Data warehouse)

Съвкупност от софтуер и данни, организирани да събират, организират, трансформират и съхраняват данни от различни източници, като анализират и  предостават информация в подкрепа на вземането на решения, свързани с  тактически и стратегически бизнес процеси.

 

Хошин планиране (Hoshin Kanri- Hoshin planning )

Техника на управление, разработена в Япония чрез комбиниране на управление по цели и Plan-Do-Check-Act (PDCA) цикъл подобрение. Hoshin планирането осигурява процес на планиране, изпълнение и оценка на  бизнес стратегия и ежедневните операции чрез общо участие на служителите, за постигане на бизнес целите и революционни подобрения.

 

Ц

 

Цена на притежание (Cost of ownership)

Общите разходи за собствеността на продукти, като например софтуерни пакети и услуги, включително планиране, придобиване, редизайн, изпълнение и подкрепа, необходими за успешното използване на продукта или услугата.

 

Ч

 

Човешки фактори (Human factors)

Статични ограничения, свързани с човешките ергономични и когнитивни характеристики.

 

Ш

 

Щ

 

Ю

 

Я

 

Яснота (Clarity)

Характеристика изясняваща степента на разбираемост на език или израз.