Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

ЗРЯЛОСТ НА АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

 

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

 

ЗРЯЛОСТ НА АРХИТЕКТУРАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Зрялост на информационните технологии

Оптимизация на ИТ инфраструктурата

Методика за оптимизация на ИТ

МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

ЗРЯЛОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИТ

CobiT модел на зрялост

МОДЕЛ НА ЗРЯЛОСТ BI

 

Зрялост на архитектурата на предприятие

За оценка резултатите от дейностите по архитектура на предприятието най-често се използват модели на зрялост. Те са предназначени както за оценяване на цялостната архитектура, така и на отделни нейни домейни.

 

В повечето от случаите се използва скала на зрялост, аналогична на използваната в методиката Capability Maturity Model (CMM), предложена от Института по системно инженерство (SEI).

 

Характеристики на нивата на организационна зрялост според CMM

 

Нива

Значение

Начално

Спонтанни информационни връзки. Хаотичност и непоследователност.

Повтаряемо

Развити базови процеси. Повтаряеми операции

Стабилизирано

Стандартизация на процесите. Интеграция, наличие на процедури.

Управляемо

Контрол на качеството. Използване на обратна връзка

Оптимизирано

Постоянно развитие. Самоадаптация на системата

 

 

Скала на нивата на зрялост на архитектурата на организацията

За оценяване на зрялостта на архитектурата се използват характеристики, които в повечето от моделите са много близки.

 

Зрялост на архитектурата на предприятие

 

 

 

       Връзка с мисията на организацията

 1. Отсъства или е неявна

 2. Явна връзка с мисията.

 3. Явна връзка с ключовите параметри на мисията

 4. Периодична преоценка на актуалността на връзката с мисията.  Контролиран интервал от време между промяна на изискванията и промяна на архитектурата.

 5. Процесите постоянно се усъвършенстват на база измерими изисквания.

 

       Участие на висшето ръководство

 1. "Какво представлява корпоративната архитектура?" "Защо тя ни е нужна?" "Не, това при нас няма да сработи"

 2. Ръководството е чувало за проекти по разработка на архитектури. Усърдно кимане с глава. Известна съпротива във връзка с очакваните резултати.

 3. Ръководството следи проекта и го пъддържа. Ръководството държи за наличие на стандарти.

 4. Ръководството участва в обсъждане резултатите от проекта.

 5. Ръководството активно участва в оптимизация на бизнес-процесите в рамките на архитектурния проект.

 

       Участие на бизнес-подразделенията

 1. "Ние поддържаме този проект, доколкото той препоръчва стандарти които ние вече сме избрали.  "Стандартите само ще ни попречат да реализираме мисията на придприятието "

 2. Признаване на факта, че пъддръжката на голям брой технологии е неефективно.

 3. Признаване на факта, что стандартите за архитектура облегчават интеграцията и повишават шансовете на компанията за реализация на мисията. Голяма част от подразделенията активно участват разработката на архитектурата.

 4. Всички бизнес подразделения активно участват в разработката на архитектурата.

 5. Препоръките на бизнес подразделенията се използват за подобряване на процеса на разработка на архитектурата.

 

       Описание на процеса за разработка на архитектурата

 1. Отсътства или се съхранява във вид, останал от предишен провален проект.

 2. Активно се разрабатва в рамките на ИТ-службата. Недостаточно е известна в организацията.

 3. Процесът е добре описан и е известен на ИТ-специалистите и бизнес-подразделенията.

 4. Процесът се явява част от корпоративната култура и е силно свързан с други базови процеси – фонансово планиране, реинжинеринг, разработка на нови продукти и др.

 5. Извършват се планирани усилия по реализация на проекта. Моделират се предлаганите промени в процеса.

 

       Разпределение на описанието на архитектурата в организацията

 1. Изглежда, че описанието е в папката, която наскоро видях някъде в ИТ отдела. Новите служители на ИТ отдела, най-вероятно дори не знаят за съществуването на тази папка

 2. Папката с  описание на архитектурата се актуализира периодично, като  резултатите са публикувани на сайта. За документиране се използва MS Word и графични схеми. От време на време се провеждат съвещания за обсъждане на архитектурата.

 3. Документите се актуализират редовно. Текущата за  всеки момент версия е достъпна на интернет сайт, чрез колективен достъп до база данни и т.н. За управление на документацията се използват специализирани инструменти. Извършва се първоначално обучение на нови служители

 4. Документите се актуализират редовно и се контролира изпълнението на задачите. Провежда се мониторинг за обучението и запознаване

 5. Формите за запознаване с архитектурата се обновяват и развиват.

       Разработка профили на стандарти

 1. Няколко стандарта избрани на случаен принцип.

 2. Стандарти съществуват, но не са обединени в система.

 3. Разработката на профили на стандарти е свързана с бизнес изискванията, и се извършва на база определени принципи и най-добри практики.

 4. Архитектурата на отделните системни компоненти е определена до ниво на стандарти.

 5. Постоянно развитие и усъвършенстване на стандартите.

  

       Контрол за използване на стандарти

 1. Отсъстват явни процедури.

 2. Някои стандарти се контролират. Отклонения на етап проектиране могат да останат незабелязани.

 3. Осъществява се явен контрол на основните стандарти. Реализирани да процедури за мониторинг на отклоненията.

 4. Осъществява се явен контрол на всички инвестиции в ИТ.

 5. Контролът постоянно се усъвършенства.

 

        Управление на проекта за разработка на архитектура

 1. Стандартите отсъстват или са случайни. Отсъства механизъм за определяне на приоритети.

 2. Използват се средства за планиране и управление. Оценка на риска се извършва от екипа на проекта.

 3. Определени са изисквания към персонала. Разработени са процедури за управление на промените.

 4. Определяне на ключовите изисквания се осъществява съвместно от ръководството на организацията и ИТ службата.

 5. Действа програма за осигуряване на ефективност.Ключова компетенция – непрекъснатост на  бизнеса.

 

       Корпоративна архитектура  за цялото предприятие

 1. Мисията, изискванията към данните и приложенията са определени само по принцип. Данните за процесите, приложенията, информационните ресурси, а също техните модели са непълни или отсъстват въобще.

 2. Повечето от приложенията са включени в регистър. За част от бизнес процесите съществуват модели.

 3. Всички приложения са класифицирани в съответствие с тяхното значение за бизнеса. Модели на бизнес процесите съществуват и се използват при разработка на решения.

 4. Моделиране на процесите и избор на приложенията се извършва в съответствие с архитектурата.  Методите и средствата за моделиране периодично се проверяват.

 5. Мерни единици се използват за подобряване на процесите. Извършва се преход от използване на отделни приложения към използване на решения. Бизнес моделирането се явява постоянно и е задължително. Актуалните модели се съхраняват в репозитарии.

 

       Организация на закупуване на ИТ

 1. Стратегия на покупки отсъства.

 2. Декларира се следване на процедури и стандарти. Контрол на покупките за съответствие с архитектурата отсъства.

 3. Стратегията на покупки е определана и предвижда съответствие със стандартите.

 4. Всички покупки се планират и управляват в съответствие с разработената архитектура. Съществува процедура по отчет и утилизация на на остарелите компоненти на ИС.

 5. Отсъства непланирани покупки.