EFQM

© Христо Тужаров, Септември 2008

 

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

ПРЕМИИ В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО СЪВЪРШЕНСТВО

МОДЕЛ ПО ISO 9001:2000

ПРЕМИЯ БОЛДРИДЖ

МОДЕЛ ПО ISO 9004:2008

ТРИСЛОЕН МОДЕЛ ПО JIS TRQ 0005:2005

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА JIS TRQ 0005:2005 

 

Всички модели са грешни, някои модели са полезни.

Джордж Бокс

 

 

Модели за усъвършенстване

Модели за усъвършенстване

 

Моделите за усъвършенстване са пътепоказатели, които водят към успех на организацията. Те се явяват обобщение на опита и практиките на водещите световни лидери и допринасят за оценка равнището, постигнато от организациите решили да достигнат световните критерии.

 

Съвременен модел на организация

 

           

 

Съвременен модел на организация

 

         Характерни черти на бизнес средата

 

                     Сложност - организациите са длъжни да реагират на изключително голям брой, разнообразни фактори. Анализът на външните въздействия и определяне  на ключовите фактори по един или друг проблем, изискват значително количество време и усилия.

 

                     Подвижност - обектите и процесите на външната среда се намират в постоянно движение. Те претърпяват изменения непрекъснато и с различна скорост.

 

                    Взаимосвързаност - изменението на един фактор води (в една или друга степен) до изменение на много други фактори и всички те пряко или косвено влияят върху дейността на организацията.

 

                   Турбулентност - измененията в бизнес средата се извършват с голяма степен на неопределеност и непредвидимост. За организациите е трудно да намерят логическа връзка във веригата от взаимно обусловени изменения.

 

                    Неуправляемост - организациите имат много ограничени възможности да влияят на външната среда – лобиране на законопроекти, създаване на монополи, създаване на собствени стандарти за качество и потребление и т.н. На тях им се налага непрекъснато сами да се адаптират към протичащите около тях промени.

 

Базова концепция за модели на усъвършенстване

 

Организацзионно съвършенство + Устойчив ръст =  Усъвършенстване на бизнеса

 

Базова концепция за модели на усъвършенстване

 

 

Организационни знания + Иновации =  Устойчив ръст

 

 

Устойчив ръст

 

 

        Управление на знания

Интеграция на личните знания със знанията на организацията и тяхното развитие.

 

                        Характеристикина организационните знания:

  • Признаване и поддръжка компетентността на сътрудниците;

  • Оценяване на творчеството, признаване и поощряване на резултатите;

  • Създаване атмосфера на взаимно доверие и уважение;

  • Търпимост към неуспехите;

  • Предоставяне възможност на сътрудниците за обмен на знания извън организацията;

  • Организиране на сътрудничество и обмен на опит в организацията;

  • Ефективно използване на вътрешните и външни знания.

 

                  Иновации

Замяна елементи на структурата или на цялата структура с нова.

 

Цел – ефективно и оперативно реагиране на промени в бизнес средата.