e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВУЗ

 

TQM  ПРИНЦИПИТЕ ВЪВ ВУЗ

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ВУЗ

 

ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВУЗ

 

ОТКРИТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

МОДЕЛ НА ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

История на интернационализацията на ВУЗ

 

        Епоха на Възраждането - създаването на европейските университети, и свързаната с това мобилност на слушатели и преподаватели в тези университети.

 

        XVIII до средата на ХХв. - експорт на образователни системи от колониалните страни към техните колонии.

 

        След втората световна война –  реализиране на доктрината за политическо влияние на свръхдържавите (СССР – в страните от Източна и Централна Европа и в страни от третия свят; САЩ –западна Европа, Азия и Африка)

 

       Съвременен етап – тенденции за глобализация в образованието, свързани с преход от епизодични контакти между отделни страни към научно – педагогическа кооперация и многостранно сътрудничество.

 

Определения за интернационализация

 

       Интернационализация – порядък на устройство на света, при който доминираща роля играе държавата с ясно определени граници, през които може да се осъществява традиционна дейност по интернационализация (мобилност на студенти и преподаватели, сътрудничество между ВУЗ, съвместни изследователски проекти).

 

        Глобализация  - фундаментална промяна на световния ред, при който националните граници губят своето значение.

 

Изисквания към интернационализацията на ВУЗ

 • Взаимно признаване на университетските дипломи, специализации и оценки;

 • Развитие на международни форми за оценка качеството на образователния процес;

 • Мобилност на студенти и преподаватели;

 • Дистанционно обучение без граници;

 • Създаване и активно използване на интерактивни мрежи;

 • Интернационализация на учебните планове;

 • Нарастване влиянието на международните професионални обединения върху структурата и съдържанието на учебните програми, както и върху критериите за професионална подготовка;

 • Международни научни проекти;

        Предимства  на интернационализацията на ВУЗ

 • Обединяване на ресурси;

 • Избягване на дублиране;

 • Разширяване обхвата на научните изследвания.

 

Същност на Болонския процес за интернационализацията на ВУЗ

 • Създаване на европейска зона на висше образование;

 • Създаване не европейско образователно пространство.

        Роля – програма за структурни промени в системата на европейското образование.

 

Основни цели на Болонския процес

 • Мобилност на студенти и преподаватели, водеща до транснационално обучение;

 • Привлекателност на образованието от гледна точка на европейските работодатели;

 • Конкурентноспособност на европейското образование на международния пазар за образователни услуги.

Основни задачи на Болонския процес

 

 • Нарастване конкуретноспособността на европейското висше образование;

 • Достигане на адекватност на висшето образование на обществените потребности;

 • Повишаване на академичната и професионална мобилност;

 • Достигане на съвместимост и сравнимост на дипломи, степени, и квалификация;

 • Диверсификация на образователни структури, програми, форми на обучение, индивидуализация на образователните траектории;

 • Създаване на системи с високи академични стандарти и качествено висше образование;

 • Оптимизация на сроковете за подготовка и икономия на ресурси;

 • Разпространение в обществото на култура на непрекъснато обучение;

 • Нарастване на престижа на европейското висше образование и разширяване на неговия експортен потенциал.