e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОННОТО  ОБУЧЕНИЕТО

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ  НА E-LEARNING

 

ПОКОЛЕНИЯ E-LEARNING

 

Е LEARNING 2.0

 

Web 2.0

 

 

Същност на електронното обучение

 

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Електронното обучение (e-Learning) се характеризира с :

Компоненти на електронното обучение

 

 

Компоненти на електронното обучение

 

Основни понятия за електронно обучение

 

 

 

       Електронно обучение “ E-learning”

Процес на обучения в електронна форма чрез мрежата Интернет или Интранет с използване на специална система за управление процеса на обучение.

 

       Дистанционно обучение (ДО) Distance-education (learning)

Целенасочен процес на интерактивно (построено на диалог) взаимодействие между преподавател и студенти, с използване на средства за обучение, които са независими към тяхното разположение в пространството и съгласувани (синхронизирани) във времето.

 

       Дистанционно образование (ДО)

Комплекс от образователни услуги, педагогическа система, в която се реализира процес на дистанционно обучение с потвърждаване на образователен ценз.

 

       Дистанционни образователни технологии

Система от средства, методи и форми на обучение, предлагащи постоянно възпроизводимо и формализирано представяне, предаване и контрол на знания

 

       Информационно-образователна среда (ИОС)

Програмно-телекомуникационно и педагогическо пространство с единни технологични средства на водене учебния процес в Интернет среда, независими от професионалната специализация (нивото на предлаганото образование), организационно-правната форма и формата на собственост на учебните  заведения.

 

                   Интернет-обучение (мрежови технологии)

Обучение, при което студентите са свързани с източник на информация, с преподавател или един с друг чрез Интернет (Интранет).

 

       Електронна библиотека

Апаратно-програмен комплекс, осигуряващ възможност за събиране актуализации и предоставяне на потребителите чрез телекомуникационна мрежа на информационни ресурси с учебно-справочно и друго предназначение.

 

  

       Кейс (case):

1) Набор от учебни материали на разнородни носители (печатни, аудио-, видео-, електрони материали), давани на студента за самостоятелна работа;

2) Описание на конкретна практическа ситуация, предложена на студента за самостоятелен анализ.

 

 

       Кейсова (портфейлна) технология (кейс-технология) за дистанционно обучение

Реализира се с помощта на специален набор (“кейс”, “портфейл”, “комплект”) учебно-методически материали, ясно структурирани и по съответен начин  комплектовани. Тези материали се предават на обучаемия за самостоятелна подготовка.

 

       Компютърен (електронен) учебен курс или електронен учебно-методически комплекс

Учебно-методически програмно-информационен комплекс, осигуряващ възможност на обучаемия самостоятелно да усвои учебния курс в on-line и off-line режими с цел формиране и усвояване на нови знания, умения и навици в определена предметна област и в определен обем.

 

       Електронно издание (ЕИ)

Електронен документ (група електронни документи), преминали редакционно-издателска обработка, предназначени за разпространение в неизменен вид.

     

 

                   Учебни електронни издания (УЕИ)

Изпълняват се в съответствие с приета типология за учебна и методическа литература, могат да представляват комплекси от учебни и методически материали с различно ниво на програмна реализации.

 

 

        Тютор

Сертифициран в базово учебно заведение преподавател-консултант (инструктор, наставник), помагащ  на обучаемия  в организацията на индивидуалното обучение и осъществяващ учебно-методическо ръководство на учебния процес в рамките на конкретна учебна програма.