e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

Пирамидален LMS модел

Пирамидалният модел е известна техника за изясняване мисията, функциите и потребителите на една система 

 

Той се явява примерна рамка, чрез която може да бъдат представени основните компоненти на стратегията на една организация и техните взаимовръзки, както и концепцията за изграждане на системата.

 

Пирамидалният модел има три страни, всяка от които се разделя на взаимообвързани нива. По долу са разгледани основните компоненти на пирамидалния модел през призмата LMS.

 

Мисия - стратегическа (генерална) цел, изразяваща смисъла на съществуването и общопризнато предназначение на системата.

 

Потребители - хора, уреди, организации и други субекти, които активно участват във функционирането на системата и ползват получаваната от нея информация в оперативните си дейности и за вземане на решения.

 

Процеси съвкупност от една или повече свързани помежду си процедури или функции, които съвместно реализират някаква задача на бизнеса, обикновено в рамките на една организационна структура, описваща функционални роли и отношения.

 

Пирамидален LMS модел

 

 

Мисия  на системата за електронното обучение LMS

 • Обучване на всички (всякакви категории хора);

 • Обучване всякога (непрекъснатост на процеса);

 • Обучаване без граници (във всеки ВУЗ);

 • Обучаване на всяко място (на работа, в дома, при почивка);

 • Обучаване във всеки момент от времето.

 Визия на системата за електронното обучение LMS

Информатизация на процеса на обучение с прилагане концепциите за:

 • Управление взаимоотношенията с клиентите (обучаващи се);

 • Управление на знания;

 • Тотално управление на качеството.

 Цели на системата за електронното обучение LMS

Целите отразяват спецификата на всяка организация, но най-общо те трябва да реагират на предизвикателствата на ХХІ век и информационното общество.

 

E-learning е концепцията, която се приема като водеща при определяне на подходите и средствата за образоване на гражданите, в съответствие с новите условия и изисквания. Най общо това означава е-learning да предложи на гражданите възможности:

 

Да се обучават, за да се:

 • Научат да живеят заедно в новия глобален и без граници свят;

 • Подготвят за плодотворна трудова дейност;

 • Научат съвместно да решават практически задачи;

 • Самоусъвършенстват;

 • Приспособят към радикалните и постоянни промени.

Да развиват в себе си:

 • Индивидуални и колективни навици;

 • Способност за самостоятелно мислене;

 • Способност за ориентиране в обкръжаващия ги свят;

 • Способност за творческо мислене.

Намерения на системата за електронното обучение LMS

Намеренията конкретизират целите. Те водят до инициативи, които определят действията за постигане на успех при реализиране на концепцията е-learning.

 

            Ключови фактори на системата за електронното обучение LMS

Като ключови фактори за успех могат да се приемат групите процеси заложени в Модела за зрялост e-Learning (ЕММ):

 • Изучаване – процеси, които непосредствено се материализират в педагогическите аспекти на e-Learning

 • Разработка. – процеси съпровождащи създаването на ресурси и експлоатацията на e-Learning

 • Поддръжка -  процеси  съпровождащи поддръжката и управлението на e-Learning

 • Оценка.  – процеси съпровождащи оценката и управлението на качеството през целия жизнен цикъл на e-Learning

 • Организация - процеси свързани с институционалните аспекти на планирането и управлението на e-Learning

            Нова парадигма на системата за електронното обучение LMS

При реализиране на намеренията е задължително да  отчита новата парадигма, която наложи e-Learning в обучението:

 

 

Нова парадигма на системата за електронното обучение LMS

 

 

 

Стара парадигма

Нова парадигма

Планирани курсове

Курсове по заявка

Академичен календар

Обучения цяла година

Университет като град

Университет като идея

Диплом веднъж и завинаги

Обучение в течение на цял живот

Университет като крепост

Университет като партньор в обществото

Студент = 18 –25 години

Студент във всяка възраст

Книгите основен източник на знания

Информация по желание

Единичен продукт

Многократно използване на учебни обекти

Студента като обучаем

Студента като клиент

Обучение само в клас

Обучение на всяко място

Една дисциплина

Мултидисциплини

Фокус на университета

Фокус на пазара

Държавно финансиране

Пазарно финансиране

 

Ключови ценности на системата за електронното обучение LMS

 • Единство;

 • Откритост;

 • Честност;

 • Свобода;

 • Равни възможности.

 

Политика на системата за електронното обучение LMS

Политиката за реализиране на E-learning се осъществява в съответствие с визията, целите и намеренията. Тя се базира на следните фактори: