e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

Стратегическо ниво (академичен съвет/борд на директорите) на LMS

Занимава се с широко обхватни въпроси по определяне и периодична актуализация на визията и целите на системата в следните направления:

 • Определя дългосрочните тенденции в рамките на университета и във външната среда;

 • Определя необходимите инвестиции и ги влага за развитие на  системата;

 • Насочва способността на организацията да се променя и съобразява с възможностите, появяващи се във външната среда за средносрочен и дългосрочен период (5-10 години).

Мениджърско ниво (факултетен съвет/HRмениджъри) на LMS

То осъществява наблюдение, контрол, подпомагане вземането на решения и администриране на дейностите в следните направления:

 • Отговаря за формулиране на целите и намеренията, обезпечаващи изпълнението на визията;

 • Отговаря за разработка на оперативни планове за реализация на стратегията, начертана от стратегическото ниво;

 • Осигурява периодични отчети, а не незабавна информация за операциите в организацията;

 • Взема не рутинни решения, базирани на слабо структурирани подходи, за които информационните изисквания не са винаги изяснени;

 • Следи за оптимизацията на информационните потоци в съответствие с избраната стратегия за управление качеството на образователния процес.

Оперативно ниво (катедрени съвети/ ръководители на звена) на LMS

Ръководи оперативната дейност в следните направления:

 • Контролира ежедневната дей­ност по реализация на учебния процес;

 • Оперативно ръководи системата за управление на знания;

 • Занимава се с краткосрочно планиране на задачите (наричано още тактическо планиране), а също така и с дейности по организиране, контролиране и взе­мане на оперативни реше­ния;

 • Управлява процеса на взаимоотношения между преподаватели и обучаващи се.

Автори (професори и доценти)

Висококвалифицирани специалисти, които кодифицират знанията си във вид на учебни материали, тестове, тезауруси, казуси за решаване на проблемни задачи и т.н. 

 

Изпълнителско ниво на LMS

 

Преподаватели

 

Преподавател - служител

Преподавател - професионал

Преподава лекции и води упражнения

Организира учебната среда, член на екипа.

Следва общоприет учебен план и учебници.

Работи по индивидуален учебен план с всеки от обучаващите се.

Осигурява ред и дисциплина. Спазва местните и държавни стандарти.

Обучава на навици и самообучение. Усъвършенства учебните методики и техники.

 

Обучаващи се

 

Обучаем

Обучаващ се

Получава и акумулира знания

Търси и създава знания

Работи самостоятелно

Работи в група

Обучава се по конкретна специалност

Обучава се за пълноценна обществена изява

Изучава дисциплини по учебен план

Работи по индивидуален план.

Избягва контрол на знания.

Самоконтролира се.