e Learning

©Христо Тужаров, 2009

  

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS 

Системата за управление на обучение LMS включва четири базови компонента, които във взаимодействие помежду си реализират процеси на трансформация на знания за нуждите на потребителите на e-Learning.

 

В LMS се реализират  процеси по създаване, комплектоване, доставка и ползване на учебни материали, чрез използване на съвременни технологии, при организация, зададена със съответните международни стандарти и с активното участие на заинтересованите страни.

 

 

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

 

 

Процеси в LMS

Указаните групи процеси стоят в основата на модела за зрялост ЕММ.

 

Процеси

 

 • Изучаване – процеси, които непосредствено се материализират в педагогическите аспекти на e-Learning

 • Разработка. – процеси съпровождащи създаването на ресурси и експлоатацията на e-Learning

 • Поддръжка -  процеси  съпровождащи поддръжката и управлението на e-Learning

 • Оценка – процеси съпровождащи оценката и управлението на качеството през целия жизнен цикъл на e-Learning

 • Организация - процеси свързани с институционалните аспекти на планирането и управлението на e-Learning

 

Технологии в LMS

При реализиране на e-Learning, обикновено се използват образователни и информационни технологии.

 

      Информационни технологии в LMS

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес. Явява се съвкупност от средства и методи за осигуряване на процесите, обезпечаващи ефективната работа на e-Learning.

 

        Изисквания към ИТ:

 • Да осигури реализиране на процесния подход – използване на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

 

Информационни технологии в LMS

 

        Базови ИТ информационни технологии, върху които се базира създаването на осигуряващи и приложни информационни технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни системи, софтуерни платформи, GRID технологии, Интернет). Осигуряват решаване на отделни части от една задача. Благодарение на тях, днес e-Learning е концепция, която се прилага масово в световен мащаб.

 

Според аналитиците на Gartner G2, съвременното ниво на базовите ИТ се дължи на съвместното реализиране в практиката на три основни закона:

 

                                 Закон на Гилдър – ръстът на пропусната способност на мрежите, като минимум превишава три пъти изчислителната мощ на компютъра. Това означава, че развитието на пропусната способност на мрежите ще задоволява нарастващите потребности от предаване на данни.

 

                           Закон на Меткалф – ценността или значението на мрежовата структура експоненциално нараства с ръста на броя абонати в мрежата.

 

                          Закон на Мур -  удвояване на изчислителната мощ на всеки 18 месеца. Като следствие – за този периоди се намалява двукратно стойността на обработките.

 

 

        Осигуряващи ИТ – осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии (стандарти, елементна база, CASE, инструментален софтуер).  

 

                    Приложни ИТ – формират се на основа на базовите информационни технологии и се реализират с помощта на осигуряващите информационни технологии. Предназначени са за реализиране на практически e-Learning решения.

 

        Образователни технологии

Описват посредством модели, методологии и други средства начините, по които се провежда обучението. Предмет на изучаване са от науката Педагогически дизайн (Instructional Design).

           

                      Изисквания към образователните технологии

 • Да съответства на изискванията на e-Learning концепцията;

 • Да предоставят възможност за информатизация на обучението;

 • Да  са променят динамично в съответствие с промените на обществото.

 

Организация на LMS

Управлението на LMS се реализира на база редица организационни дейности. Те зависят от:

 

Мисията на системата – в зависимост от поставените цели, се задоволяват очакванията и потребностите на заинтересованите страни.

 

Стандарти, регламентиращи дейността – международните стандарти ISO хх , регламентират дейностите в рамките на LMS

.

 Информация – първичната информация (пазарна, технологична и т.н. ) , получавана на входа на системата, която определя подходите и средствата за реализиране на процеса на обучение.

 

 Ресурси – осигуряват необходимите за функциониране на системата персонал, средства и технологии.

 

 Организация LMS

 

В резултат на създадената организация от LMS се очакват следните резултати:

 

Високо образователно ниво – нивото зависи от спецификата на ВУЗа и  поставените цели, като трябва да удовлетворява потребностите на  заинтересованите страни.

 

Подготвени специалисти – те трябва да са подготвени за работа, при съответни условия и среда, предоставена им от техните работодатели.

 

Информация за обществото – съобщения , публикации и други информационни материали, укрепващи доверието във ВУЗа.

 

Потребители на LMS

LMS е социална система и потребителите на системата се явяват активен неин компонент.

 

С помощта на информационни технологии и при наличие на съответната организация, те осъществяват функционирането на ключовите процеси, осигуряващи ефективност на LMS. Политиката и организационната култура са решаващи в работата на потребителите.